Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?

9. juli 2020

Maskiner som har använts i jord- och skogsbruk samlar på sig växt- och jordmaterial från åkrarna och skogen. I det här materialet kan det gömma sig växtsjukdomar eller skadegörare. Då maskinerna flyttas får växtskadegörarna gratis skjuts till nya landskap. För jord- och skogsbruksmaskiner som importeras från länder utanför EU gäller nya importkrav från december 2019. Ett sundhetscertifikat för maskinerna måste skaffas från ursprungslandet och importen ska anmälas.

Sundhetscertifikatet (Phytosanitary Certificate) skaffas från ursprungslandets växtskyddsmyndighet, och för att det ska fås krävs eventuellt att ursprungslandets myndigheter gör en inspektion. För importen ska det dessutom göras en växtskyddsimportanmälan med vilken importören anmäler till myndigheterna att försändelsen har anlänt. I praktiken ska maskinen vara rengjord och fri från jord- och växtmaterial.

Den som importerar maskinen måste registrera sig

Ett företag som ska importera produkter som kräver sundhetscertifikat måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister och i kommissionens Traces-system.

Alla importpartiers dokument kontrolleras vid den gränskontrollstation via vilken maskinen anländer till EU-området. Genom stickprov görs en fysisk kontroll av en viss andel av de maskiner som importeras. För importen uppbärs också avgifter.

Frågor – hjälp fås av Livsmedelsverket och speditören

Den första importen ger i allmänhet upphov till en del frågor. Sedan börjar importen löpa på rutin. Speditörerna är också mycket väl insatta i det importförfarande som krävs och kan använda de system som behövs. På Livsmedelsverkets webbplats finns mera information och vid behov kan man få hjälp av experterna i frågor som rör import.

Växtskyddslagstiftningen ändrades 2019

Växtskyddskraven ändrades betydligt 2019, då EU:s nya växtskyddsförordning trädde i kraft. Avsikten med kraven och begränsningarna är att hindra spridning av växtsjukdomar och skadegörare med maskinerna. Risken för spridning av växtskadegörare ökar kontinuerligt, då handeln internationaliseras och klimatet förändras.

Om växter blir sjuka kan det i värsta fall leda till brist på mat. Växtsjukdomar och skadegörare som sprids till nya områden försvårar dessutom växtproduktionen och skadar naturen och skogsbruket.

Genom att följa importkraven kan varje importör bidra till att växterna och naturen förblir friska och att mångfalden bevaras och att den finländska jord- och skogsbruksproduktionens kontinuitet och produktivitet upprätthålls.

Läs mera

Mera information

kasvinterveys@ruokavirasto.fi