Lagstiftning om växthälsa

Farliga växtsjukdomar och skadedjur som inte får förekomma på produktionsplatser eller i växter som importeras eller marknadsförs i landet har definierats i lagstiftningen på EU-nivå och nationell nivå. Även de inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs för att förhindra skadegörarna från att sprida sig baserar sig på bestämmelserna. På dessa sidor hittar du de viktigaste bestämmelserna om växthälsa.

Nationell lagstiftning

Nationella bestämmelser om växthälsa hittar du på jord- och skogsbruksministeriets  webbsidor.

  • Lag om skydd för växters sundhet 702/2003
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 17/08 med ändringar
  • JSM:s förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis 38/07
  • JSM:s förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum 44/07
  • JSM:s förordning om bekämpning av potatiscystnematod 7/10
  • JSM:s beslut om villkoren för transport av skadegörare och deras värdväxter 13/96 med ändringar

EU-lagstiftning

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2019