Partiaffärer och förmedlare

Användningen av växtpass ändras till följd av EU:s växtskyddsförordning

EU:s växtskyddsförordning (EU) 2016/2031 ska följas från 14.12.2019, och det leder till betydande ändringar av växtskyddsbestämmelserna. Till följd av förordningen krävs växtpass på alla växter avsedda för plantering. Växter avsedda för plantering innebär kruk- och utplanteringsväxter, plantor, sticklingar o.dyl. och vissa utsäden.

I största delen av förmedlings-, parti- och centralaffärsverksamheten i Finland distribueras försändelser försedda med växtpass (bl.a. brätten, lådor och rullvagnar) vidare utan att försändelsens växter avlägsnas från förpackningarna. Då behöver partiaffärerna inte märka avgående partier med ett eget växtpass utan försändelserna fortsätter till den slutliga destinationen försedda med samma växtpass som de hade då de kom till partiaffären. Då måste partiaffären/förmedlaren se till att varje låda el.dyl. som sänds vidare fortfarande har det växtpass som aktören har utrustat den med.

Spårbarhet och bevarande av uppgifter

Om en karantänskadegörare hittas behövs uppgifter om varifrån de växter som angripits av skadegöraren har kommit och vart de har sänts. Forsedlar eller motsvarande uppgifter för mottagna och sända försändelser ska sparas i tre års tid. De kan sparas på papper eller i elektronisk form. En centralaffär kan lagra uppgifterna elektroniskt, om uppgifterna finns till inspektörens förfogande på begäran.  

Återkallelse av produkter också i fråga om växter

Återkallelse sker om en karantänskadegörare hittas på växter som har kommit ut på marknaden. Vid återkallelse måste partiaffärerna/förmedlarna kunna spåra varifrån de har köpt växtpartierna och vart de har levererats. Återkallelsens omfattning beror på skadegöraren samt hur väl växtskadegörarens ursprung kan spåras.

Beviljande av växtpass förutsätter egenkontroll av växtskadegörare

Om partier försedda med växtpass (t.ex. lådor) delas i mindre delar eller kombineras med andra partier i partiaffärens/förmedlarens lager, ska partiaffären/förmedlaren förse de här nya partierna med sitt eget växtpass. Då är partiaffären/förmedlaren skyldig att använda växtpass och måste då iaktta därtill hörande skyldigheter i fråga om egenkontroll och växternas spårbarhet.

Läs mera om egenkontroll, användning av växtpass och förnyelsen av lagstiftningen