Åtgärder och ersättningar i övervakningen av växthälsa

Då karantänskadegörare påträffas, beslutar Livsmedelsverket eller NTM-centralen om åtgärder som vidtas för att utrota förekomsten och förhindra vidare spridning av skadegöraren. Åtgärderna kan vara till exempel förstörande av växterna, en behandling av dem eller förbud mot att överlåta växter. Åtgärderna bestäms i ett beslut som ges av antingen Livsmedelsverket eller NTM-centralen och beslutet innebär rätt att överklaga beslutet.

Ersättningar i samband med bekämpningsfall

Enligt växtskyddslagen (1110/2020) får aktören i huvudsak inte ersättning för de kostnader och skador som förorsakats av ett bekämpningsbeslut.

Undantag är träd som växer i skogen, för vilka ett beslut om bekämpning av en karantänskadegörare kostnaderna ersätts i den utsträckning de överstiger kostnaderna för regelbunden skogsvård eller konventionell skörd.

Enligt Livsmedelsverkets tolkning är det möjligt att betala ersättning för kostnader som förorsakats av ett bekämpningsbeslut angående annat än skog när följande villkor är uppfyllda:

  • bekämpningsåtgärderna har orsakat aktören oförutsägbar och exceptionellt stor skada
  • bekämpningsåtgärderna hotar fortsättningen av branschen som helhet (till exempel tomatproduktionen, plantskoleproduktionen)
            och
  • de ekonomiska skador som bekämpningsåtgärderna förorsakar äventyrar odlarens näringsidkande

Kostnader kan ersättas i den utsträckning som odlaren inte ersätts av en försäkring eller en fond.

Ersättning ansöks med en till Livsmedelsverket ställd fritt formulerad ansökan, som lämnas in hos NTM-centralen i det egna området. NTM-centralen levererar ansökan och ett utlåtande därom till Livsmedelsverket, som fattar beslut i ärendet. En ansökan om ersättning som berör skadegörare av skogsträd levereras direkt till Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2021