Påföljder i kontrollerna av egenkontrollen

Växtskyddslagen (1110/2019) omfattar påföljder för aktörer, som inte följer lagstiftningen till exempel beträffande skyldigheten till egenkontroll av växtskadegörare, utfärdande av växtpass eller spårbarhet av växter. Påföljden kan åläggas även för försummande av registrering eller olaga import av växter.

Syftet med påföljderna är att alla de som utfärdar växtpass uppfyller kraven och på detta sätt säkerställs upprätthållandet av god växthälsa. Myndigheterna ska även säkerställa, att aktören inte försummar kraven och på så sätt får en fördel gentemot andra aktörer.

Administrativ påföljdsavgift

Livsmedelsverket kan ålägga en aktör att betala en påföljdsavgift på 300-5000 euro, om aktören till exempel

 • idkar sådan verksamhet som kräver registrering utan att registrera sig
 • inte meddelar om ändringar i registeruppgifterna
 • inte använder växtpass när det enligt lagstiftningen ska användas
 • importerar till EU växter eller andra föremål, som omfattas av importförbud
 • inte sparar spårbarhetsuppgifterna för växterna
 • försummar egenkontrollen av skadegörare eller att dokumentera resultaten därav
 • inte återkallar växtpartier som är behäftade med karantänskadegörare

(Växtskyddslag, 26 §)

Föreläggande

Myndigheten måste ge ett föreläggande om att fullgöra skyldigheterna åt en aktör, som inte agerar i enlighet med lagstiftningen.
(Växtskyddslag, 27 §)

Vite eller tvångsutförande

Livsmedelsverket eller NTM-centralen kan förstärka givna förelägganden, så som beslut om bekämpning av karantänskadegörare eller ett föreläggande om att åtgärda försummade åtgärder i verksamheten, med vite eller hot om att de försummade åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad. Till vite eller tvångsutförande ingår vanligen hörande av part, en given tid inom vilken förfarandet ännu kan rättas och påföljden kan undvikas.
(Växtskyddslag, 29 §)

Begäran om utredning

Livsmedelsverket eller NTM-centralen kan göra en begäran om utredning av polisen ifall aktören till exempel

 • idkar sådan verksamhet som förutsätter registrering utan att registrera sig
 • inte använder växtpass när det enligt lagstiftningen ska användas
 • importerar till EU växter eller andra föremål, som omfattas av importförbud
 • inte sparar spårbarhetsuppgifterna för växterna
 • försummar egenkontrollen av skadegörare eller att dokumentera resultaten därav
 • inte återkallar växtpartier som är behäftade med karantänskadegörare

(Växtskyddslag, 30 §)

Återkallande av bemyndigandet att utfärda växtpass

I enlighet med artikel 92 i EU-växtskyddsförordningen (EU) 2016/2031 kan tillståndet att utfärda växtpass återkallas för en aktör, som inte uppfyller kraven som ställts för utfärdande av växtpass (till exempel är växtpasset inte kravenligt eller egenkontroll av skadegörare utförs inte).

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2022