Vedartade plantskoleväxter kan bli behäftade med flera karantän- och kvalitetsskadegörare, som ska kontrolleras som egenkontroll när växterna emottas, under odlingen och innan man utfärdar växtpass.

I webbutbildningen för personer som ansvarar för växtskyddet presenteras några karantän- och kvalitetsskadegörare mer detaljerat. På den här sidan hittar du mer detaljerad information om karantän- och kvalitetsskadegörare.

Anmälan om karantänskadegörare görs till Livsmedelsverket

Karantänskadegörere får inte förekomma på växter som saluförs eller importeras, inte i växtproduktionen och inte heller på grön- eller skogsområden. Karantänskadegörare kontrolleras förutom som egenkontroll även med hjälp av kartläggningar som görs av Livsmedelsverkets och NTM-centralernas inspektörer. Myndigheterna beslutar om bekämpningsåtgärder för karantänskadegörare. Om du misstänker, att du har påträffat en karantänskadegörare, anmäl detta till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Tilläggsuppgifter om karantänskadegörare

Kvalitetsskadegörare får inte förekomma på växter som saluförs

Kvalitetsskadegörare tillåts inte på växter som saluförs. För vissa kvlitetetsskadegörare finns det även strängare krav, så som toleransvärden, vilka inte får överskridas under odlingen. Nedan finns listade de väsentligaste kvalitetsskadegörarna inklusive kraven för frukt- och bärväxter samt en lista på alla kvalitetsskadegöre av plantskoleväxter:

Observera, att de ovan nämnda presentationerna berör plantproduktion av frukt- och bärväxter. Då man producerar prydnadsväxter av till exempel släktena Malus och Prunus gäller JSM:s förordning 396/2020 om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter.

Se även Livsmedelverkets längre beskrivningar på kvalitetsskadegörarna.

Toleransvärden för kvalitetsskadegörare för frukt- och bärväxter

 • Vid saluföring är toleransvärdet 0 %, dvs på växter som saluförs får varken kvalitetsskadegörare eller symptom av dessa synas.
 • För frukt- och bärväxter gäller toleransvärdena för vissa skadegörare även under produktionen. Se tabellen nedan.
 • Ifall toleransvärdet överskrids under produktionen, duger partiet inte för försäljning.
 • Ifall förekomsten av skadegörare förblir under toleransvärdet, följer man kraven i ovanstående pdf-filer. De går att hitta i lagstiftningen i JSM:s förordning 399/2020 i bilaga 6 i tabellen 3.
 • Vid behov kan du be om tilläggsinformation: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.
Växtart Skadegörare Toleransvärdet under produktionen
Jordgubbe Xanthomonas fragariae-bakterios
(Xanthomonas fragariae)
5 %
Äpple Häxkvast fytoplasma
(Candidatus Phytolasma mali)
2 %
Prunus-släktets fruktväxter så som P. avium, P. cerasus, 
P. cerasifera, P. cerasus,
P. domestica
Sjarkavirus
(plum pox virus)
Candidatus 
Phytoplasma prunorum
1 %
Prunus-släktets fruktväxter Pseudomonas syringae pv. persicae
Xanthomonas arboricola 
pv. pruni
2 %
Päron Candidatus Phytoplasma pyri 2 %

 

Toleransvärden för kvalitetsskadegörare för prydnadsväxter

 • Vid saluföring är toleransvärdet 0 %, dvs på växter som saluförs får varken kvalitetsskadegörare eller symptom av dessa synas.
 • För prynadsväxter gäller toleransvärdena för vissa skadegörare även under produktionen. Se tabellen nedan.
 • Ifall toleransvärdet överskrids under produktionen, duger partiet inte för försäljning.
 • Ifall förekomsten av skadegörare förblir under toleransvärdet, följer man kraven i förordning (EU) 2019/2072 i bilaga V i del C.  OBS! Öppna den aktuella versionen genom att klicka på "Current consolidated version".
 • Vid behov kan du be om tilläggsinformation: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.
Växtart Skadegörare Toleransvärdet under produktionen
Äpple Häxtkvast fytoplasma
Candidatus 
Phytoplasma mali
2 %
Prunus-släktets prydnadsväxter Xanthomonas arboricola pv. pruni 2 %
Prunus-släktets prydnadsväxter Candidatus Phytoplasma prunorum 1 %
Prunus-släktets prydnadsväxter
(vissa arter)
Sjarkavirus
(plum pox virus)
1 %
Prunus persica, P. salicina Pseudomonas syringae pv. persicae 2 %
Päron Candidatus Phytoplasma pyri 2 %

 

 

 

 

 

 •  
Sidan har senast uppdaterats 7.4.2022