Internationella växtskyddsåret 2020

FN har utlyst år 2020 till det internationella växtskyddsåret (International Year of Plant Health). Under året lyfts växtskyddsfrågor upp globalt. Initiativet till temaåret kom från Finlands jord- och skogsbruksministerium. Växthälsan är globalt sett en mycket viktig fråga med tanke på både livsmedelstryggheten och skogsbruket nu då klimatuppvärmningen bidrar till ökad spridning av växtskadegörare.

Kasvinterveysvuosi2020_SE_vaaka_rgb.png

Syftet med växtskyddsåret är att globalt öka kunskapen om och förståelsen för friska växters betydelse. All livsmedelsproduktion är baserad på växtproduktion. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att hela 40 % av skörden förstörs av växtsjukdomar och ‑skadegörare. Det här påverkar livsmedelstryggheten för världens befolkning och försämrar framför allt jordbruksbefolkningens utkomst i fattiga länder. I Finland kan sjukdomar och skadegörare på skogsträd vara särskilt skadliga, eftersom skogsbruket är så viktigt för Finland.

Växthälsan hotas också av klimatförändringen och mänsklig verksamhet. Ökad internationell handel och ökat resande kan samtidigt ge växtskadegörare en möjlighet att slinka med till nya områden och kontinenter och från det ena landet till det andra. 

Skyddande av växthälsan är mycket effektivare och billigare än att utrota växtskadegörare. Ibland är det omöjligt att utrota en växtskadegörare som har spridits till ett område. Ett exempel på det här är tallvedsnematoden, som spreds till Portugal redan på 1990-talet och spreds vidare till Spanien på 2000-talet.

Finland är värd för den internationella växtskyddskonferensen Protecting Plant Health in a changing world i Helsingfors våren 2021.

 

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2020