Frågor och svar om karantänväxtskadegörare

1. Är karantänskadegörare alltså farliga växtsjukdomar och skadedjur farliga för människor?

Nej. Farlig betyder i detta samband att en växtsjukdom eller ett skadedjur orsakar en betydande ekonomisk skada inom växtproduktion, dvs. då de förekommer på åker, i växthus eller skog. De farliga växtskadegörarna har definierats i lagstiftningen om växthälsa. De farliga växtskadegörarna indelas i två grupper i lagstiftningen. Inga permanenta förekomster av växtskadegörare som ska utrotas finns i Finland.

Växtskadegörare som ska bekämpas förekommer permanent, men målsättningen är att minska förekomsterna. Växtskyddsmyndigheterna, dvs. Livsmedelsverket och NTM-centralerna, gör inspektioner för att hitta förekomster av farliga växtskadegörare och ger bestämmelser om bekämpning för att utrota förekomsterna.

2. Hur går jag till väga om jag misstänker att jag har hittat en farlig växtsjukdom eller skadegörare?

Kontakta växtinspektören vid NTM-centralen på ditt område eller Livsmedelsverkets verksamhetsställe så snart som möjligt och berätta om din iakttagelse. Inspektören bedömer situationen, ger instruktioner och gör en inspektion. Om inspektören misstänker att det kan vara fråga om en farlig växtsjukdom eller skadegörare, tas skadegöraren i förvar och identifieras i Livsmedelsverkets laboratorium.

3. Var får jag information om farliga växtsjukdomar eller skadedjur?

Information om de viktigaste farliga växtskadegörarna inom växtproduktion och skogsbruk i Finland hittar du på dessa sidor. De farliga växtsjukdomarna och skadedjuren anges i jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 17/08, i bilagorna I och II. Förordningen hittar du på JSM:s webbsidor. Farliga växtskadegörare är ytterligare sådana växtsjukdomar och skadedjur som JSM har gett tillstånd att bekämpa eller varav Europakommissionen har gett ett s.k. beslut om nödåtgärder.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2019