Potatiscystnematoder

Gul potatiscystnematod (Globodera rostochiensis) och vit potatiscystnematod (Globodera pallida) är karantänskadegörare. Anmäl till Livsmedelsverket om du upptäcker potatiscystnematoder eller symtom på sådana i potatisbestånden på åkern: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Potatiscystnematoderna lever i potatisens rotsystem. Om potatis odlas länge på samma plats, syns skadorna av potatiscystnematoderna som fläckar med svag tillväxt, och fläckarna blir större för varje år. Nematodhonorna kan ses som gula eller vita utbuktningar på potatisrötternas yta i juli–augusti. Nematoderna sprids med utsädespotatis och jord. Gul potatiscystnematod påträffas årligen på potatisgårdar. Vit potatiscystnematod har konstaterats på några gårdar.

Värdväxter

 • Den främsta värdväxten är potatis
 • Andra värdväxter är tomat, äggplanta och andra potatisväxter

Utbredning

 • Potatiscystnematoder förekommer i alla världsdelar
 • I Europa är potatiscystnematoderna vanligt förekommande. Vit potatiscystnematod är ovanligare än gul potatiscystnematod.

Kännetecken

 • En liten, ljus rundmask. Kan inte ses med blotta ögat.
 • Nematoderna bildar utbuktningar (cystor) på potatisens rötter. Utbuktningarna har en diameter på cirka 1 mm och är ljusa, gula eller mörkbruna. 

Globodera rostochiensis pieni.jpgEn cyst av gul potatiscystnematod.

Globodera pallida pieni.jpgEn cyst av vit potatiscystnematod.
Foto: Bonsak Hammeraas, NIBIO - The Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Bugwood.org

Skador

 • Potatisbladen gulnar, vissnar och dör.
 • Smittade bestånd är tvinvuxna och knölarna små. Rötterna blir korta och förgrenas kraftigt.
 • Fläckarna med dålig växtlighet i bestånden blir större från år till år.
 • Skadan orsakas av potatiscystnematodens larv, som använder rotens cellsaft som näring och hindrar på så sätt transporten av vatten och näringsämnen.

Globodera_pallida-oireet-pieni.jpgValkoperuna-ankeroisen aiheuttamia oireita perunakasvustossa: kellastuneita ja kuihtuneita lehtiä.
Foto: Florida Division of Plant Industry, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org

Livscykel och spridning

 • Larverna tränger sig in i potatisrötterna och utvecklas där till vuxna nematoder.
 • Nematodhonorna tränger sig fram till rötternas yta. De syns på rötterna som vita utbuktningar, och inne i dem utvecklas ägg och larver. Honorna av gul potatiscystnematod blir gula.
 • Då honorna dör förhårdnas kroppen och blir en cysta som skyddar äggen.
 • En cysta innehåller cirka 500 ägg.
 • Cystorna faller från rötternas yta och blir kvar i jorden. Larverna kan kläckas antingen genast eller bli kvar inne i cystan i livsdugligt skick i många år innan de kläcks.
 • Cystorna är mycket härdiga mot både köld och torka.
 • Potatiscystnematoderna sprids med potatisknölarna samt med jord som följer med redskap, skor, förpackningar och transportmedel.
 • Lokalt kan nematodernas cystor också spridas med avrinningsvatten eller med jord som vinden för med sig.

Förhindrande av spridning

 • Potatiscystnematoderna är enligt växtskyddslagstiftningen karantänskadegörare. Då de hittas i potatisproduktionen bestämmer myndigheterna om bekämpningsåtgärder.
 • Bekämpningsmetoder är att de smittade knölarna ska förstöras, odlingsbegränsningar och god odlingshygien.
 • För att förhindra spridning av potatiscystnematoder ska testad certifierad utsädespotatis användas.

 

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2022