Potatiskräfta

Potatiskräfta är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till potatisproduktionen. Observationer och misstänkta symtom ska omedelbart anmälas till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Potatiskräfta är en växtsjukdom som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum och förstör potatisknölarna. Potatiskräftans symtom är skrovliga utväxter på potatisknölens yta. Sjukdomen sprids med smittad jord och finns kvar i jorden upp till 20 år. I Finland förekommer potatiskräfta i någon mån i odlingar för husbehov. Sedan resistenta potatissorter har blivit vanligare förekommer potatiskräfta inte i yrkesmässiga odlingar.

Värdväxter

 • Främsta värdväxt: Potatis
 • Andra värdväxter: Tomat, andra potatisväxter

Utbredning

 • Asien: Bhutan, Indien, Kina, Nepal
 • Afrika: Sydafrika, Tunisien
 • Amerika: Bolivia, Falklandsöarna, Kanada, Peru
 • Europa: Förekommer i många länder.

Symtom

 • Potatiskräfta ger upphov till blomkålsliknande skrovliga utväxter på potatisknölarna och stjälkens underjordiska delar. En svårt angripen knöl är helt täckt av utväxter.
 • Lindrig smitta syns som små skorvliknande utväxter.

Synchytrium endobioticum pieni.jpg
Symtom på potatiskräfta på knölar och rotsystem. Foto B. J. Wijster.
Se mera foto på EPPOs webbsida

Livscykel och spridning

 • På hösten bildas den sjukdomsalstrande svampens sporgömmen i potatiskräftans utväxter. De är härdiga och kan finnas kvar i jorden och bibehålla sin smittförmåga i tiotals år.
 • Då utväxterna sönderfaller hamnar sporgömmena i jorden.
 • Svärmsporer frigörs ur sporgömmena på våren. De rör sig i vatten till värdväxten och tränger in i potatisknölarna.
 • Potatiskräfta sprids via smittade knölar. Sjukdomens naturliga spridningsförmåga i jorden är mycket begränsad, sporerna rör sig nästan inte alls i jorden.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

 • Potatiskräfta är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Om den påträffas i Finland bestämmer Livsmedelsverket om bekämpningsåtgärder.
 • Till åtgärderna hör att smittade knölar och blast ska förstöras samt odlingsbegränsningar.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2020