Thaumatotibia leucotreta

Thaumatotibia leucotreta är en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till växtproduktionen. Anmäl ofördröjligen observationer och misstankar till Livsmedelsverket: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Ta vara på fjärilen och lägg den exempelvis i en glasburk.

Thaumatotibia leucotreta är en vecklare vars larver utnyttjar över 70 växtarter som föda. Den här vecklaren förekommer på många håll i Afrika, men den har också spridits till Israel. Till Europa kommer fjärilen T. leucotreta med frukter och snittblommor som importerats från Afrika. I Finland skulle T. leucotreta kunna leva i växthus.

Värdväxter

 • De främsta värdväxterna är exempelvis paprika, citrusträd och äggplanta.
 • Andra värdväxter är exempelvis rosor och olivträd. 

Utbredning

 • Asien: Israel
 • Afrika: Stor spridning på den afrikanska kontinenten
 • Se en karta över spridningen på EPPOs webbplats (på engelska)

Kännetecken

 • Ägg: Litet, mindre än en millimeter och ovalt, gult eller genomskinligt.
 • Larv: En fullvuxen larv är cirka 12–20 mm lång. Huvudet är mörkbrunt. Kroppens färg varierar enligt larvstadiet. I det tidiga larvstadiet är larven ljus, senare varierar färgen från ljus till ljusrödaktig och orangeröd.
 • Puppa: Vecklaren förpuppas i en spunnen puppa i marken. Puppans längd är 8–10 mm.
 • Fullvuxen: Vecklarens kropp är 7–8 mm lång. Vingbredden är 15–20 mm.
 • De främre vingarna är svarta, bruna eller grå med orangebruna tecken.
 • Det bakre vingparet är ljusare brunt eller grått. Hannen har ett för arten kännetecknande och tydligt urskiljbart mönster på de bakre vingarna.

En Thaumatotibia leucotreta larv på bladen (en stor bild).En Thaumatotibia leucotreta larv. Bild: Marja van der Straten, National Reference Centre, National Plant Protection Organization (NL).

En vuxen Thaumatotibia leucotreta på bladen (en stor bild).En vuxen Thaumatotibia leucotreta. Bild: Marja van der Straten, National Reference Centre, National Plant Protection Organization (NL).

Skador

 • Vecklarens larv äter av värdväxtens frukt inifrån. Inuti frukten bildas rikligt med larvspån.
 • Då larven utvecklas kan nästan inga yttre symtom ses. I fruktens skal kan ett ingångshål synas.
 • Frukter som är angripna av larver är utsatta för svamp- och bakteriesjukdomar som bidrar till att frukten blir skämd.
 • En frukt kan innehålla flera vecklarlarver.

Appelsiner med skador av Thaumatotibia leucotreta larvar i lådan (en stor bild).

Skador på appelsiner. Bild: 

Livscykel och spridning

 • Livscykeln tar 30–174 dygn beroende på temperatur, fukt, tillgång på föda och födans art samt dagens längd. Optimal temperatur för arten är 25 grader Celsius.
 • I naturen har arten 2–5 generationer per år, men i odlingar kan antalet generationer vara tiotals.
 • Honan lägger ägg, ett och ett eller i små grupper av ägg på bladens eller frukternas yta.
 • Larven lever inuti frukten och som fullvuxen larv gräver den sig ut ur frukten och förpuppas i jorden. Puppstadiet varar 11–47 dygn.
 • De fullvuxna fjärilarna är nattaktiva och tillbringar dagarna undangömda bland värdväxtens skuggiga delar.
 • Arten flyger dåligt och den naturliga spridningen sker högst till några hundra meters avstånd.
 • Spridning längre sträckor sker mest sannolikt via frukterna.

Hur spridning kan förhindras

 • Vecklaren Thaumatotibia leucotreta är enligt växtskyddslagstiftningen en karantänskadegörare. Den får inte förekomma i odlingar eller i växter som saluförs eller importeras.
 • Växter som saluförs och importeras måste uppfylla lagstiftningens krav.
 • Om vecklaren Thaumatotibia leucotreta påträffas i Finland bestämmer myndigheterna om utrotningsåtgärder.
Sidan har senast uppdaterats 30.4.2020