Phytophthora ramorum

Phytophthora ramorum har många värdväxter och orsakas av en äggsporsvamp. Hos ekar har sjukdomen kallats plötslig ekdöd. Sjukdomen har klassificerats som farlig växtskadegörare, vars förekomst eller misstänkt förekomst bör anmälas till Evira. Symptomen för Phytophthora ramorum varierar efter växtart. På Rhododendron orsakar Phytophthora ramorum brunfärgning och död av skotten. På lövträd är symptomen nekrotiska fläckar på stammen. I exempelvis Storbritannien och USA har sjukdomen förorsakat skador på skog. Phytophthora ramorum har påträffats i både naturen och i plantskolor i flera Europeiska länder. I Finland har man funnit sjukdomen på rododendron i plantbutiker och plantskolor.

Värdväxter

Värdväxter för Phytophthora ramorum är till exempel:

 • Rododendron
 • Azaleor
 • Olvon
 • Hästkastanjer
 • Ljung
 • Lärkträd
 • Blåbär
 • Lingon
 • Syrener
 • Ekar
 • Lönnar

Förekomst

 • USA: förekommer i flera delstater, skador på skog framför allt på ekar i Kalifornien
 • Storbritannien: skogsskador på lärk framför allt i sydvästra England och i Skottland
 • Mellaneuropa: förekomster i flera länder i plantskolor och naturen, oftast med rododendron som värdväxt
 • i Finland: förekomster i plantskolor och plantbutiker på rododendron

Symptomer

 • På rododendron och azaleor: Fläckar på blad och grenar, brunfärgning av bladskaftet, brunfärgning av kambieskiktet under barken, vissnande och död av skott.
 • Lövträd och -buskar: Skotten vissnar och färgas bruna, nekrotiska fläckar på grenar och stammen, speciellt i nedre delen av stammen, mörk tjärliknande utsöndring från fläckarna, kambieskiktets brunfärgning under barken, mörknande av bladknoppar, bladfläckar. I värsta fallen blir trädets krona brun och trädet dör.
 • På barrväxter: Barren och unga skott blir bruna, vissnar och dör, nekrotiska fläckar på stammen

versopolte-latvan_lehtisuonet_6.jpgBrunfärgning av mittnerven orsakat av Phytophthora ramorum på rododendron. Bild: Kim Tilli
Ladda ner en större bild.

ramorum_laikut_oksissa.jpgFläckar orsakade av Phytophthora ramorum på rododendrongrenar. Bild: Satu Mäkinen
Ladda ner en större bild.

versopolte_ylalehdet_kuolleet_22.jpgEtt typiskt symptom på rododendron är brunfärgning av mittnerven och bladskaftet samt skotten.
Bild: Kim Tilli Ladda ner en större bild.

Biologi och spridning

 • Sporsamlingar bildas speciellt på bladen. I sporsamlingarna utvecklas flagellater, som sjukdomen sprids med i vatten på bladytor, i vattenstänk och möjligen även i luften. Flagellater utvecklas framför allt i fuktiga förhållanden och i cirka 20°C temperatur.
 • Sjukdomen bibehåller sin infektionsförmåga i jord och växtrester i några månader åtminstone.
 • Från ett land till ett annat sprids sjukdomen med plantmaterial.

Anmälningsskyldighet

Om du misstänker att du påträffat växter som smittats av Phytophthora ramorum, kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).