Phytophthora ramorum

Phytophthora ramorum kategoriseras som kvalitetsskadegörare på till exempel rododendron och olvon (se punkten värdväxter). Sjukdomen får inte förekomma på växter av dessa arter vid försäljning.

Sjukdomen orsakas av oomyceten Phytophthora ramorum som har många värdväxter. Sjukdomen kallas plötslig ekdöd hos ekar. Symptomen för Phytophthora ramorum varierar efter växtart. På rododendron orsakar Phytophthora ramorum brunfärgning och död av skotten. På lövträd är symptomen nekrotiska fläckar på stammen. I exempelvis Storbritannien och USA har sjukdomen förorsakat skador på skog. Phytophthora ramorum har påträffats i både naturen och i plantskolor i flera Europeiska länder. I Finland har man funnit sjukdomen på rododendron i plantbutiker och plantskolor.

Aktuellt

Phytophthora ramorum kategoriseras numera som en kvalitetsskadegörare i EU:s växtskyddslagstiftning. Den kontrolleras inte längre som en karantänskadegörare. Symptom på Phytophthora ramorum behöver inte länge anmälas till Livsmedelsverket. Sjukdomen får dock inte förekomma på växter som är till salu. Ifall sjukdomen upptäcks på plantor som är till salu eller som odlas för saluföring, måste de symptomatiska växterna tas bort från partiet. Om man inte är säker på om symptomen orsakas av Phytophthora ramorum, lönar det sig att ta ett prov och skicka det till ett laboratorium. Till exempel Livsmedelsverkets laboratorium för växtskadegörare analyserar prov som kunderna har skickat som avgiftsbelagd tjänst. I plantskolor ska dessutom vissa särskilda åtgärder vidtas för att förhindra spridning av sjukdomen. I fall att symptom på Phytophthora ramorum upptäcks under en officiell kontroll, tar inspektören prov och vid behov är ett marknadsföringsförbud följden för det behäftade partiet.

Värdväxter

Värdväxter på vilka P. ramorum kategoriseras som kvalitetsskadegörare:

 • Rododendron, azaleor (Rhododendron spp.)
 • Olvon (Viburnum spp.)
 • Ask (Fraxinus exelsior)
 • Europeisk lärk (Larix decidua), japansk lärk (Larix kaempferi), hybridlärk (Larix x eurolepis)
 • Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
 • Rödek (Quercus rubra), turkisk ek (Quercus cerris), stenek (Quercus ilex)
 • Kamelia (Camellia)
 • Äkta kastanj (Castanea sativa)

Andra värdväxter:

 • Hästkastanjer, ljung, blåbär, lingon, syrener, lönnar

Förekomst

 • USA: förekommer i flera delstater, skador på skog framför allt på ekar i Kalifornien
 • Storbritannien: skogsskador på lärk framför allt i sydvästra England och i Skottland
 • Mellaneuropa: förekomster i flera länder i plantskolor och naturen, oftast med rododendron som värdväxt
 • i Finland: förekomster i plantskolor och plantbutiker på rododendron

Symptom

 • På rododendron och azaleor: Fläckar på blad och grenar, brunfärgning av bladskaftet, brunfärgning av kambieskiktet under barken, vissnande och död av skott.
 • Lövträd och -buskar: Skotten vissnar och färgas bruna, nekrotiska fläckar på grenar och stammen, speciellt i nedre delen av stammen, mörk tjärliknande utsöndring från fläckarna, kambieskiktets brunfärgning under barken, mörknande av bladknoppar, bladfläckar. I värsta fallen blir trädets krona brun och trädet dör.
 • På barrväxter: Barren och unga skott blir bruna, vissnar och dör, nekrotiska fläckar på stammen

Brunfärgning av mittnerven orsakat av Phytophthora ramorum på rododendron (en stor bild).Brunfärgning av mittnerven orsakat av Phytophthora ramorum på rododendron. Bild: Kim Tilli, Livsmedelsverket

Fläckar orsakade av Phytophthora ramorum på rododendrongrenar (en stor bild).Fläckar orsakade av Phytophthora ramorum på rododendrongrenar. Bild: Satu Mäkinen, Livsmedelsverket

Ett typiskt symptom på rododendron är brunfärgning av mittnerven och bladskaftet samt skotten En stor bild).Ett typiskt symptom på rododendron är brunfärgning av mittnerven och bladskaftet samt skotten.
Bild: Kim Tilli, Livsmedelsverket

Biologi och spridning

 • Sporsamlingar bildas speciellt på bladen. I sporsamlingarna utvecklas flagellater, som sjukdomen sprids med i vatten på bladytor, i vattenstänk och möjligen även i luften. Flagellater utvecklas framför allt i fuktiga förhållanden och i cirka 20°C temperatur.
 • Sjukdomen bibehåller sin infektionsförmåga i jord och växtrester i några månader åtminstone.
 • Från ett land till ett annat sprids sjukdomen med plantmaterial.

Förhindrande av spridning

 • Då plantmaterial produceras ska man använda friskt förökningsmaterial och följa god olingshygien i produktionen. 
 • Det är värt att noter, att sjuka växter inte ska förstöras via kompostering, eftersom oomyceten som förosakar Phytophthora ramorum kan spridas vidare via komposten.
 • Phytophthora ramorum får inte förekomma på växter som saluförs eller importeras.
 • I produktion av plantmaterial ska växterna kontrolleras i form av egenkontroll och de krav som ställs på kvalitetsskadegörare ska uppfyllas.
Sidan har senast uppdaterats 21.4.2022