Vit krysantemumrost

Vit krysantemumrost (Puccinia horiana) klassificeras som kvalitetsskadegörare på krysantemer (Chrysanthemum spp.). Symptom av den får inte förekomma på krysantemer som saluförs. Kravet gäller för både plantmaterial som levereras för yrkesmässig vidareodling och kruksväxter samt utplanteringsväxter.

Vit krysantemumrost är krysantemernas svampsjukdom, som har ljusa, brunaktiga fläckar på bladovansidor som symptom. I gynnsamma förhållanden sprids sjukdomen snabbt och förstör växternas utseende. I Finland har vit krysantemumrost upptäckts i inspektioner av snittblommor och krukkrysantemer. Sjukdomen har påträffats sällan i produktionsställen. I Finland kan vit krysantemumrost endast fortplanta sig i växthus.

Värdväxter

 • Krysantemer

Vaaleita ja ruskehtavia laikkuja krysanteemin lehtien yläpinnalla (suuri kuva).Symptom av vit krysantemumrost. 

Valkoisia itiöpesäkkeitä krysanteemin lehtien alapinnalla (suuri kuva).Sporer av vit krysantemumrost på bladundersidan. Bilder: Livsmedelsverket

Utbredning

 • Asien: Förekommer i flera länder.
 • Afrika: Sydafrika, Tunisien
 • Amerika: Förekommer i Nord-, Central- och Sydamerika
 • Europa: Allmänt förekommande i både EU-länder och i länder utanför EU

Symptom

 • Tidiga symptom syns på bladovansidorna, där små ljusgröna eller gula, insjunkna fläckar uppenbarar sig.
 • När sjukdomen framskrider blir fläckarna cirka 5 mm stora och blir bruna i mitten. Där fläckarna finns bildas det sporer på bladundersidorna och dessa kan urskiljas som vita eller svagt rosa utbuktningar.
 • I en kraftig smitta blir bladen bruna och faller av.
 • Ibland kan sporerna bildas på stjälkarna och blommorna.
 • Hur kraftiga symptomen blir varierar enligt sort. Sorter som är känsliga för sjukdomen finns bland både kruk- och snittkrysantemer.

Livscykel och spridning

 • Sjukdomen sprids med infekterade krysantemsticklingar samt med kruk- och snittkrysantemer.
 • På sjuka växter bildas det basidiesporer, som sprids i växtbeståndet i vattenstänk, luften, med arbetsredskap och kläder.
 • På värdväxtens blad producerar basidiesporerna mycelium, som kan ses som fläckar på bladundersidan.
 • För att sporerna skulle kunna gro måste bladytan vara fuktig.
 • I växtrester kan svampen förbli infektiv i åtta veckor.
 • I växthus är förhållandena gynnsamma för vit krysantemumrost, eftersom växtbestånden är täta och luftfuktigheten är hög.

Förhindrande av spridning och bekämpning

 • För att förhindra spridning av vit krysantemumrost i produktion av plantmaterial samt krukväxter och utplanteringsväxter bör man använda friskt förökningsmaterial och iaktta god odlingshygien.
 • Plantmaterial och prydnadsväxter som saluförs eller införs i landet måst uppfylla kraven i lagstiftningen.
 • I produktionen av plantmaterial samt krukväxter och utplanteringsväxter inspekteras växterna som egenkontroll och kraven som ställts för kvalitetsskadegörare iakttas.
 • Om vit krysantemumrost lyckas sprida sig till krysantemproduktionen, blir den svår och dyr att bekämpa.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.7.2020