Begäran om uppgifter

Begäran om uppgifter

Begär offentliga uppgifter om en enskild stödtagare direkt från den kommun där gården är belägen. Från Livsmedelsverket kan du begära omfattande datamaterial som rör landsbygdsnäringsförvaltningen.

Begär de registeruppgifter du vill ha med vidstående blankett. Skicka den per e-post eller vanlig post till Livsmedelsverket.

Vi skickar uppgifterna senast inom två veckor från begäran. Om behandlingen av ärendet kräver en större arbetsmängd än normalt, skickar vi informationen senast en månad från begäran.

Handlingar och uppgifter kan lämnas ut enligt offentlighetslagen (621/1999) inom de gränser som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Offentlighetslagen stadgar att myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i någon lag. Offentlighetslagen tillämpas även på elektroniska handlingar och registeruppgifter. Uppgifter i register som upprätthålls av Livsmedelsverket är i enlighet med lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) offentliga, med vissa undantag.

Prislista

Offentliga datamaterial lämnas ut avgiftsfritt när det är möjligt att lämna ut dem direkt med hjälp av specifika sökkriterier. För utlämnandet av uppgifter kan tas ut en avgift enligt Livsmedelsverkets prislista, om datamaterialet måste anpassas till mottagarens behov till exempel genom att material från olika register kombineras enligt kundens önskemål och man därmed kan anse att utlämnandet av uppgifter motsvarar en sammanställning av nytt datamaterial. Inte heller för sådant utlämnande av uppgifter tas någon avgift ut, om arbetsinsatsen som krävs är obetydlig. Med obetydlig arbetsinsats avses att det tar mindre än 30 minuter i arbetstid att ta fram datamaterialet. Datamaterial för vetenskaplig forskning, utbildning, medier och myndigheter överlåts i regel avgiftsfritt, även om det krävs mer än en obetydlig arbetsinsats. Arbetet utförs ändå inom ramen för befintliga resurser.

I samband med beställningen får kunden en uppskattning av kostnaderna för de begärda uppgifterna. Priset per timme är 149 € + moms 24 %. Om kostnadsförslaget överskrids med mer än 20 % avtalas alltid särskilt om priset med kunden.

Övertäckande av sekretessbelagda uppgifter faktureras enligt Livsmedelsverkets prislista.

Basskiftes-USB

Basskiftesregistret är jordbruksadministrationens landsomfattande register som innehåller alla digitaliserade basskiften som fått arealbaserade jordbruksstöd.

Basskiftes USB:n som Livsmedelsverket har publicerat bygger på basskiftesregistret och innehåller basskiftenas gränslinjer. Ett basskifte är ett enhetligt område som innehas av en odlare, avgränsas av t.ex. väg, skog eller vattendrag, i sin helhet ligger i en och samma kommun och används för jordbrukssyfte. På USB:n finns följande uppgifter om basskiftenas egenskaper:

  • ELY = NTM-central (Närings- trafik- och miljöcentral) där skiftet ligger
  • KNRO = Kommun där skiftet ligger
  • LOHKO = Basskiftets unika administrativa signum
  • PINTA_ALA = Basskiftets areal i Finska samkoordinatsystemet (KKJ3 / YKJ) i ar med 2 decimalers noggrannhet
  • YMPARYS = Basskiftets yttre omkrets i meter med 2 decimalers noggrannhet
  • TILATUNNUS = Gårdsbruksenhetens lägenhetssignum

Ett basskifte kan innehålla jordbruksskiften. Ett jordbruksskifte är jordbruksmark som har en annan stödgrund (t.ex. område med spannmålsodling, betesmark eller område med oljeväxtodling). Jordbruksskiftena har inte digitaliserats i basskiftesregistret. Dessa jordbruksskiften har sparats i ett separat IACS-register som innehåller information om skiftenas egenskaper såsom odlingsareal, gröda och trädesläggning. Informationen kan dock kopplas till basskiftena i basskiftesregistret.

Ägarförhållandena framgår inte av basskiftes USB: både stödsökandens egna och arrenderade skiften syns på samma sätt i materialet.

Basskiftes USB:n kan beställas från Livsmedelsverket på adressen tiedonluovutus(at)ruokavirasto.fi. Bifoga en utredning om användningsändamålet till din beställning. USB:n och postningen är avgiftsfria.

Datan finns på USB:n som både Arc Shape- och MapInfo TAB-filer. Uppgifterna på USB:n uppdateras varje år i mars.

Basskiftes-USB:ns användarvillkor

Kartmaterialet kan publiceras utan att fråga Livsmedelsverket, om 1) kartan publiceras i tillräckligt allmänt format (äventyrar inte integritetsskyddet; lägenhetssignum och basskiftessignum får inte visas), 2) Livsmedelsverkets data inte publiceras som sådan och 3) copyrightmärkningen är synlig (©Ruokavirasto 2019).

Användaren ansvarar för ett personregister som möjligen uppkommer genom sammanställning av olika material.  Om uppgifter behandlas för andra än privata användningsändamål är det möjligt att sammanställa olika material endast i det fall att användaren enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har rätt att hantera denna information (2016/679, artiklarna 6 och 9). Om personuppgifter hanteras i strid med de principer om de allmänna förutsättningarna för hantering av personuppgifter som fastställts i lagen om personuppgifter, är det frågan om brott mot integritetsskyddet. (Strafflagen 38:9 1 punkten). Dataombudsmannen övervakar den lagenliga hanteringen av personuppgifter. 

Materialet får inte överlåtas vidare. 

Kontaktuppgifter

tiedonluovutus@ruokavirasto.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (växel)