Söktjänst för uppgifter om EU-stöd

Vilka uppgifter finns att få i tjänsten?

I söktjänsten publiceras

  • stödmottagarens namn
  • beskattningskommun
  • beloppet av stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket och från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stöd som betalats av enbart nationella medel publiceras inte i söktjänsten. Om du vill ha uppgifter om offentliga nationella stöd som rör en enskild stödmottagare får du dem av kommunen där gården är belägen.

Livsmedelsverket kan lämna ut en lista över mottagare av nationella stöd om personuppgifterna ska användas till något av de särskilda ändamål som definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning (till exempel vetenskaplig forskning, personmatrikel eller direktmarknadsföring). Anvisningar om hur du ber om uppgifter finns här. Livsmedelsverket tar ut en avgift för utlämnandet av uppgifter enligt sin prislista.

I enlighet med kommissionens riktlinjer publiceras inte uppgifter om fysiska personer som tagit emot stöd på under 1 250 euro. Fysiska personer är privatpersoner, familjebolag, sammanslutningar, dödsbon, samfällda skogar, firmor, produktionsringar.

Så här använder du söktjänsten

Välj kalenderår eller budgetår (16.10–15.10). Klicka på Sök. Resultaten sorteras så att de största stödmottagarna visas överst på listan.

Kalenderår

Du kan begränsa sökresultaten via knappen Sökvillkor eller genom att skriva namnet på en stödmottagare/en kommun i sökfältet högst upp på sidan. Funktionen Valda sökvillkor visar dina begränsningar för sökningen. Klicka på Information om stöden för att visa beskrivningar och förklaringar för stödtyperna. Klicka på + efter kommunuppgiften för att visa en mer specificerad indelning enligt stödtyp. Med knappen längst ner till höger på sidan växlar du mellan tabellvy och diagramvy.

Budgetår

Du kan ange sökvillkor med knapparna Stödmottagare och Kommun eller genom att skriva namnet på en stödmottagare/en kommun i sökfältet högst upp på sidan. Begränsning enligt stödbelopp anger du i fältet Stöd sammanlagt. Ändra vilka fonder som ska visas med knapparna Välj fonder som visas.

Ta bort alla sökvillkor med knappen Radera sökvillkor längst upp på sidan.

Klicka på + efter kommunuppgiften för att visa en mer specificerad indelning enligt stödtyp.

Varför offentliggör Livsmedelsverket även uppgifter om stöd till privatpersoner?

Söktjänsten för uppgifter om EU-stöd stängdes i november 2010 på uppmaning av EU-kommissionen. Orsaken till nedstängningen var ett förhandsavgörande av EU-domstolen där de rättsakter som handlar om söktjänsten ansågs vara ogiltiga till den del som det var fråga om att offentliggöra uppgifter som rör fysiska personer i en söktjänst. Söktjänsten öppnades på nytt i april 2011 men då utan uppgifter om privatpersoner.

I den uppdaterade söktjänsten offentliggörs igen uppgifter om stöd till privatpersoner, eftersom detta är ett krav enligt artikel 111 i rådets förordning (EG) nr 1306/2013. Syftet är att öka transparensen för hur landsbygdsfonderna används.

Varför offentliggör Livsmedelsverket inte uppgifter om nationella stöd?

EU:s rättsakter som handlar om offentliggörandet av stöd gäller bara stöd från EU-fonder. Enbart nationellt finansierade stöd publiceras inte i söktjänsten eftersom lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) tillämpas på offentligheten för uppgifter om stöd till privatpersoner och på utlämnandet av dessa uppgifter.

När offentliggörs stöden?

Uppgifterna om stöden publiceras senast den 31 maj året efter EU:s budgetår (EU:s budgetår 16.10–15.10.)

Hur beräknas stödbeloppen?

Uppgifterna i söktjänsten baseras på utbetalningar som gjorts under ett kalenderår eller budgetår. Om en stödmottagare har fått stöd men har återbetalat stöd till exempel på grund av ändringar i mängden djur eller areal, visas nettosumman i tjänsten.

Uppgifterna om ett stöd kan inkludera utbetalningar eller återbetalningar från flera år. Stödbeloppen innefattar både stöd som är helt finansierade av EU och stöd som innehåller nationell medfinansiering, till exempel miljöersättningar samt företags- och projektstöd.

Varför är stödmottagarna företag och myndigheter?

En stor del av de organisationer som står som stödmottagare i söktjänsten har fått till exempel marknadsstöd som balanserar upp fluktuationer på marknaden för jordbruksprodukter, stöd för spridning av information och för säljfrämjande åtgärder eller stöd för utvecklingsprojekt. De utvecklingsorganisationer som syns som stödmottagare i söktjänsten genomför utvecklingsprojekt där företag och lokalbefolkningen är de slutliga nyttohavarna. 

Oriktiga uppgifter?

Med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679, 16 artikel) har en registrerad (stödmottagare) rätt att få sina oriktiga uppgifter rättade. Om du upptäcker ett fel kan du kontakta Livsmedelsverket för att få felet rättat.

Önskar du närmare upplysningar?

Ring 029 530 0400 (växel) eller skicka e-post till tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.