Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen år 2018

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var ungefär 2 miljarder euro totalt år 2018. Största delen av de här utbetalda medlen var jordbrukarstöd: de uppgick till 1,7 miljarder euro. Jordbrukarstöden tryggar jordbrukets lönsamhet och produktionsförutsättningar och främjar dessutom en hållbar husdjursproduktion och ett åkerbruk som tar hänsyn till miljön.

År 2018 betalades stöd till totalt 59 831 mottagare. Omkring 90 procent av stödmottagarna är gårdar.

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar den inhemska matproduktionen, stöder utvecklingen av livsmedelsproduktionen i Finland och skapar förutsättningar för företagsamhet och boende på landsbygden. Livsmedelssektorn har en stor sysselsättande effekt i Finland. Jordbruket, livsmedelsindustrin, parti- och detaljhandeln med livsmedel samt förplägnadstjänsterna sysselsätter totalt nästan 340 000 finländare. Det är 13 procent av alla sysselsatta.

Av hela finansieringspotten på ungefär 2 miljarder euro kommer över 887 miljoner euro från EU. Finansieringen av jordbruks- och landsbygdsutveckling står för en viktig del av EU-finansieringen till Finland. Av den finansiering som EU riktar till Finland går ungefär två tredjedelar till att utveckla jordbruket och landsbygden. 

Finansieringsbesluten fattas i regionerna

Finansieringsbesluten fattas i huvudsak av kommunala tjänsteinnehavare och NTM-centralernas tjänstemän. Endast en del av finansieringen, exempelvis stöden för skolmjölk och frukt i skolan, beviljas av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket betalar stöden i enlighet med de beslut som kommunerna och NTM-centralerna fattar.

Finansiering får bland annat jordbrukare, projektaktörer, företag, kommuner och organisationer. Också handel och industri, rådgivning samt forsknings- och utvecklingsorganisationer beviljas finansiering. Finansieringens effekter sträcker sig till en större målgrupp än bara stödsökanden. Som exempel kan nämnas att företagare och lokalbefolkningen är de slutliga nyttohavarna vid projekt som utvecklingsorganisationer genomför.

Landsbygds- och jordbruksstöden är viktiga för den regionala ekonomin och har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi. Mest jordbruks- och landsbygdsfinansiering (totalt 34 procent av finansieringen) betalades ut i landskapen Södra och Norra Österbotten samt Egentliga Finland. I de här landskapen finns också största delen av de finländska gårdarna.