Ansökan om förskottsbetalning

Den här anvisningen gäller utvecklingsprojekt, allmännyttiga investeringsprojekt, temaprojekt och i tillämpliga delar verksamhetspenning för aktionsgrupper.

Allmänt om ansökan om förskott

Förskott kan betalas till en privaträttslig allmännyttig sammanslutning, om den sökande inte har betydande egna inkomster eller förmögenhet som kan användas för tillfällig finansiering av projektet och om risken för att projektet inte blir genomfört är liten och betalningen av förskott inte försvårar en ändamålsenlig övervakning av stödets användning. För utbetalning av förskott kan det krävas att säkerhet ställs. Stöd för genomförande av ett projekt kan betalas ut i förskott en enda gång.

Kvittning av förskott

Uppkomsten av kostnader som motsvarar förskottet tas i beaktande från och med den första betalningsposten. Förskottet kvittas mot varje betalningspost med 30 procent av dess belopp ända tills förskottet i sin helhet har kvittats. Hela återstoden av förskottet ska dock kvittas senast i den sista betalningsposten.

Efter meddelande från stödmottagaren kan också en större procentsats än vad som anges ovan tillämpas vid kvittningen. Om stödmottagaren i betalningsposten vill använda en större procentsats än den ovannämnda vid kvittning av förskottet, ska den större kvittningsprocentsatsen anmälas separat i ansökan om utbetalning av posten.

Hur du fyller i ansökan om förskottsbetalning

När ett positivt stödbeslut har fattats i fråga om ditt projekt kan du ansöka om betalning av förskott. Görandet av ansökan om förskottsbetalning börjar med att du går till Projekt.

I Projekt ska du klicka med musen på det projekt som önskas. Då öppnas ett fönster för ansökningsuppgifter. Öppna stödansökan genom att välja Stödbeslut.

I samband med att stödbeslutet fattades uppkom för projektet den nya fliken Beslut. Börja där när du gör ansökan om utbetalning.

Kontrollera först att stödbeslutet är i läget Godkänd. Du ser det i rutan Beslut.

I punkten Betalningsslag väljer du typen Förskott. Efter det valet aktiveras knappen Gör betalningsansökan, som finns under rutan. Klicka på den, så kan du börja göra ansökan om förskottsbetalning.

Betalningsansökan innehåller tre flikar: Basuppgifter, Kostnader och finansiering samt Underteckning och inlämning. Fyll omsorgsfullt i fliken Basuppgifter.

I fältet Sökande kan du använda knappen Redigera för att ändra sökandens www-adress och kontonummer.

En synnerligen viktig uppgift i ansökan om utbetalning är kontonumret, dit förskottsbetalningen styrs.

I rutan Kontonummer finns olika alternativ som visar sig när du klickar på pilen. Om ett kontonummer redan tidigare har sparats för sökanden syns det under rubriken Sparade. Klicka med musen på det önskade kontonumret, så lyfts ditt val in i rutan.

Om inget kontonummer har sparats i systemet eller om du vill spara ett annat kontonummer så välj Lägg till nytt kontonummer. Efter valet ser du i rutan Kontonummer texten Lägg till nytt kontonummer och bredvid den rutan Nytt kontonummer. Där ska du skriva in önskat kontonummer i IBAN-form. När du har skrivit in kontonumret anger systemet automatiskt BIC-koden utgående från kontonumret.

Som ansvarsperson för betalningsansökan syns automatiskt den som är inloggad i systemet. Ansvarspersonen kan du byta med hjälp av knappen Lägg till ansvarsperson eller lägga till med hjälp av en rullgardinsmeny. Ovanför knappen Lägg till ansvarsperson öppnas en ruta med texten Skriv personbeteckning. Skriv ansvarspersonens personbeteckning i rutan, då aktiveras knappen Sök. Klicka på knappen, så letar systemet fram Befolkningsregistercentralens uppgifter om den nya ansvarspersonen och för in dem i ansökan.

Undertecknare

Ange Undertecknare som ansvarspersonens/personernas roll. Klicka på kryssrutan framför ordet Undertecknare så att den bockas för. Det gör att ansvarspersonen blir den som undertecknar ansökan, och han eller hon ska ha rättigheter som Hyrrä-Sökande i tjänsten Katso.

Därnäst ska du fylla i namnet på den som ger tilläggsuppgifter om betalningsansökan samt hans eller hennes telefonnummer och e-postadress.

I fältet Bokföring skriver du vem som är projektets bokförare och var bokföringen förvaras. I rutan Tilläggsuppgifter kan du skriva annan information om bokföringen.

I punkten Bilagor bifogar du till betalningsansökan de bilagor som behövs. För det använder du knappen Lägg till bilaga.

På fliken Kostnader och finansiering ska du i rutan Förskottsbelopp ange storleken på det (förskotts)understöd som du ansöker om att NTM-centralen ska betala. Förskottet kan vara högst 20 % av det beviljade stödet eller högst 100 000 euro. I rutan Motiveringar för ansökan om förskott motiverar du behovet av förskott.

 

När du omsorgsfullt har fyllt i alla punkter kan den/de som har rätt att underteckna ansökan underteckna ansökan om förskottsbetalning på fliken Underteckning och inlämning. På fliken Basuppgifter finns det en Undertecknare-markering (bock) för de här personerna. När alla undertecknare har undertecknat ansökan aktiveras knappen Skicka ansökan. Klicka på den med musen, så skickas ansökan till NTM-centralen för att behandlas. Se anvisningsavsnittet Underteckning och inlämning.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021