Hur du gör ansökan om betalning

När myndigheten har fattat ett stödbeslut som är positivt för projektet kan stödmottagaren ansöka om utbetalning, alltså göra en betalningsansökan. Den elektroniska betalningsansökan blir anhängig när den har undertecknats i Hyrrä, med andra ord lämnats in till den myndighet som beviljar stödet.

Se den separata anvisning för ansökan om förskottsbetalning som finns i avsnittet Ansökan om förskottsbetalning.

Innan du gör betalningsansökan ska du noggrant läsa igenom det gällande stödbeslut som har getts för projektet och de betalningsvillkor som stödbeslutet innehåller. Lägg märke till att de utredningar och bokföringshandlingar som enligt EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om stöd för utvecklingsprojekt inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, Landsbygdsverkets betalningsföreskrift om projektstöd (Landsbygdsverkets föreskrift om ansökan om utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt, företagsstöd för landsbygden och verksamhetspenning för aktionsgrupper Nr 53/15, Dnr 1189/54/2015) och det gällande stödbeslut som har getts för projektet är nödvändiga för utbetalningen ska bifogas till ansökan om utbetalning.

Vid behov ber NTM-centralen sökanden komplettera betalningsansökan. En bristfällig ansökan ska kompletteras inom den tid som myndigheten har utsatt. I annat fall kan ansökan avslås på grund av bristfälliga uppgifter. NTM-centralen fattar ett beslut i ärendet efter den utsatta tidens utgång.

Hur du gör betalningsansökan

Stödbeslut

Görandet av ansökan om betalning börjar med att du går till Projekt. Där ska du klicka med musen på det projekt som önskas. Då öppnas ett fönster för ansökningsuppgifter. Öppna stödansökan genom att välja Stödbeslut.

I samband med att stödbeslutet fattades uppkom för projektet den nya fliken Beslut. Börja där när du gör ansökan om utbetalning.

Betalningsrat

Kontrollera först att stödbeslutet är i läget Godkänd. Det ser du i rutan Beslut. I nedre delen av fliken Beslut finns funktioner med vilka du kan börja skapa betalningsansökan. Välj först betalningsslaget, alltså typen av betalningsansökan: Betalningsrat eller Slutbetalning. Rullgardinsmenyn öppnar du genom att klicka på pilen till höger om rutan.

Slutbetalning väljer du när den sista utbetalningen för projektet söks. Redan den första utbetalningen kan vara Slutbetalning, om projektet har slutförts  och alla kostnader inom ramen för projektet uppkom redan före ansökan om den första utbetalningen. I annat fall väljer du Betalningsrat.

(Obs! Stöd som efter slutbetalningen söks för semesterpenning, semesterlön och semesterersättning kan för tillfället sökas i form av slutbetalning. Hyrrä kommer längre fram att kompletteras med betalningsslaget Stöd som efter slutbetalningen söks för semesterpenning, semesterlön och semesterersättning.)

När betalningsslaget har valts aktiveras knappen Gör betalningsansökan. Efter det öppnas betalningsansökan, som innehåller tre flikar: Basuppgifter, Kostnader och finansiering samt Underteckning och inlämning.

Fliken Basuppgifter

Betalningsansökan för tiden

Den betalningsansökan som du har valt syns under Betalningsslag på fliken Basuppgifter. Intill valet finns rutor som visar en kalender när du klickar på dem. Välj i kalendern start- och slutdatumet för den period som betalningsansökan omfattar.

Sökande och kontaktuppgifter

Sökandens uppgifter kommer direkt ur FODS. Du kan redigera www-adressen med knappen Redigera. Efter ett klick förvandlas knappen Redigera till Spara, och när du klickar på den sparas uppgifterna i systemet.

I rullgardinsmenyn Kontonummer väljer du det kontonummer dit betalningen ska styras. Om du redan tidigare har sparat ditt kontonummer i systemet syns det i rullgardinsmenyn. Om du inte har sparat ditt kontonummer tidigare eller om du vill spara ett nytt kontonummer i systemet, välj då Lägg till nytt kontonummer. Skriv kontonumret i IBAN-form (exempel: FI12 3456 7890 1234 56) i fältet Nytt kontonummer. Systemet ger automatiskt den BIC-kod som hör ihop med kontonumret.

Kom ihåg att spara uppgifterna genom att klicka på Spara.

Ansvarsperson

Som ansvarsperson för betalningsansökan syns automatiskt den som är inloggad i systemet.

Du kan byta ansvarsperson/lägga till en ansvarsperson med hjälp av knappen Lägg till ansvarsperson eller med hjälp av en rullgardinsmeny. Ovanför knappen öppnas en ruta med texten Skriv personbeteckning. Skriv ansvarspersonens personbeteckning i rutan, då aktiveras knappen Sök. Klicka på den, så letar systemet fram Befolkningsregistercentralens uppgifter om den nya ansvarspersonen och för in dem i ansökan.

Undertecknare

Ange Undertecknare som ansvarspersonens roll. Klicka på kryssrutan framför ordet Undertecknare så att den bockas för. Det gör att ansvarspersonen blir den som undertecknar ansökan, och han eller hon ska ha rättigheter som Hyrrä-Sökande i tjänsten Katso.

Telefonnumret och e-postadressen kommer du åt att lägga till/redigera när du klickar på knappen Redigera. Efter klicket förvandlas knappen till en Spara-knapp, och när du klickar på den sparas uppgifterna i systemet.

Obs! Det ska finnas en e-postadress för ansökan. Alla meddelanden om ansökan skickas till den adressen.

Uppgifter om den som ger tilläggsuppgifter om betalningsansökan

Fyll i namnet på den som ger tilläggsuppgifter om betalningsansökan och hans eller hennes telefonnummer och e-postadress i de textfält som har reserverats för de här uppgifterna.

Bokföring

Vid behov ska du skriva uppgifterna om den bokföringsansvarige i de textfält som har reserverats för de här uppgifterna.

Genomförande av projekt

Berätta i betalningsansökan om projektgenomförandet i förhållande till den i stödbeslutet godkända planen för den tid som betalningsansökan omfattar. Beskriv vilka delar av den i stödbeslutet godkända planen som har genomförts och hur de har genomförts. En mer detaljerad beskrivning kan ges i en fristående bilaga i punkten Bilagor.

Om förändringar efter att stödet beviljades har skett i sökandens verksamhet eller ekonomiska omständigheter eller i andra omständigheter som inverkar på projektgenomförandet, ska en redogörelse för dem ges här. Vid behov kan du redogöra för förändringarna i en fristående bilaga i punkten Bilagor.

De uppgifter som ges här utnyttjas i tillämpliga delar vid projektuppföljningen.

Obs! Den redogörelse som förutsätts i betalningsansökan är inte detsamma som en ansökan om ändring av stödbeslutet (ändringsansökan). Stödmottagaren ska vid behov lämna in till den myndighet som beviljat stödet en ändringsansökan som gäller stödbeslutet. Ändringsansökan ska göras innan de planerade ändringarna genomförs.

Bilagor

Bilagor1

I rullgardinsmenyn Ansökningstypens bilagor väljer du de bilagor som behövs för din utbetalningsansökan, en i sänder. Du lägger till en bilaga genom att klicka på knappen Lägg till bilaga. Maximistorleken per bilaga är 10 MB.

Namnge bilagan så att det är lätt att koppla ihop den med rätt ärende när betalningsansökan behandlas. Till exempel kan bilagan kopplas ihop med ett visst kostnadsslag (utvecklingsprojekt) eller investeringsobjekt (allmännyttiga investeringsprojekt). Se till att bilagan innehåller lämpliga identifikationsuppgifter.

Fliken Kostnader och finansiering

Mervärdesskatt i anslutning till kostnaderna för projektet

mervärdeskatt

Ange i punkten Mervärdesskatt i anslutning till kostnaderna för projektet huruvida du ansöker om att utbetalningen av kostnader för projektet ska inkludera mervärdesskatt eller inte. Lägg märke till att du inte kan inkludera mervärdesskatt i de kostnader som anges i betalningsansökan, om du får mervärdesskatt som anknyter till kostnaderna som avdrag eller återbetalning eller om dina utgifter för mervärdesskatt ersätts i de finansieringsandelar som staten beviljat för din verksamhet.

Kostnadsspecifikation

I kostnadsspecifikationen anges alla kostnader som det ansöks om i betalningsansökan. Bilagorna som ska sparas i tabellen är kopior av utgiftsverifikat, kopior av betalningsverifikat, redogörelser för arbete som utförts till förmån för projektet utan vederlag samt vid behov kopior av verifikat över inkomster.

Bilagorna ska skannas in i samma ordning som de förekommer i huvudboken, ett verifikat i sänder eller flera verifikat i ett knippe (ett och samma kostnadsslag). Om verifikaten skannas in buntvis, ska summan av kostnaderna i bunten skrivas in i fältet Kostnad €.

Klicka på knappen Lägg till, så öppnas följande fält:
•    Kostnadsslag: Välj rätt kostnadsslag i rullgardinsmenyn.
•    Förklaring: Skriv i förklaringen vad betalning söks för, alternativt vad betalning inte söks för om något avgränsas ur betalningsansökan.
•    Kostnad €: Ange i fältet den kostnad (i euro) för vilken betalning söks. Obs! Allmännyttiga investeringar: Om du lägger fram kostnader för investeringsobjekten Maskiner, anordningar, redskap och/eller Byggande, ska du på kostnadsraden ange summan av de faktiska betalda kostnaderna och sådant arbete som utförts till förmån för projektet utan vederlag!
•    Verifikatbilaga: Lägg till de bilagor som motsvarar kostnaderna.

En bilaga som du har lagt till kan du radera med hjälp av den röda cirkeln med ett kryss i som finns i slutet av kostnadsraden. Systemet ställer kontrollfrågan om du är säker på att du vill radera verifikatet. Om du av misstag lade till fel bilaga för en rad ska du radera hela raden och skriva den på nytt. En ny rad lägger du till genom att klicka på Lägg till.

Kostnader

De kostnader som du lade till i kostnadsspecifikationen överförs automatiskt till tabellen Kostnader.

Om kostnadsmodellen för projektet enligt stödbeslutet har godkänts som Kalkylmässig allmän kostnad 24 % eller Kalkylmässig allmän kostnad 15 %, hjälper Hyrrä till genom att när betalningsansökan fylls i räkna ut hur mycket den allmänna kostnaden utgör av de lönekostnader som uppgetts i betalningsansökan, när den procentsats för allmänna kostnader som fastställs i stödbeslutet används.

Till den del som de indirekta projektkostnaderna i stödbeslutet har godkänts som kalkylmässiga beräknas de slutligt godtagbara indirekta kostnaderna utgående från de lönekostnader som godkändes i betalningsbeslutet.

Observera:

Om kostnader som inte är stödberättigande har inkluderats i betalningsansökan, drar myndigheten av dem från de i betalningsansökan uppgivna kostnaderna när beloppet av stöd som ska betalas fastställs (beloppet av stöd som ska betalas minskar).

Finansiering

Ange i tabellen Finansiering det stöd/understöd som du önskar att NTM-centralen ska betala ut (EU:s och statens andel sammanlagt) och den övriga realiserade projektfinansieringen. I betalningsbeslutet godkänner NTM-centralen det stödbelopp som ska betalas (EU:s och statens andel) samt den övriga projektfinansieringen. Stöd (EU+staten) kan betalas högst i enlighet med de finansieringsförhållanden som godkänts i stödbeslutet (i stödbeslutet ser du vilket avgörande NTM-centralen har träffat och vilken den godkända finansieringsplanen för projektet är). Beloppet av stöd som ska betalas (EU+staten) kan inte vara större än beloppet av stöd som har beviljats.

I tabellen Finansiering uppger stödmottagaren följande realiserade medfinansiering för projektet under den period som betalningsansökan omfattar:
•    kommunpenning från aktionsgruppen
•    direkt projektfinansiering från kommunen
•    annat offentligt stöd som fåtts för projektet
•    privat finansiering (i pengar och arbete utan vederlag)
•    projektets inkomster.

Utgångspunkten är att stödet betalas och den övriga projektfinansieringen godkänns i enlighet med den finansieringsplan som ingår i stödbeslutet.

Avvikelser i genomförandet av den finansieringsplan som godkänts i stödbeslutet inverkar på det stödbelopp som betalas! Stödmottagaren är skyldig att underrätta den stödbeviljande myndigheten om betydande förändringar som inträffat efter att projektet påbörjats. Detta kan leda till en skyldighet att göra en ändringsansökan, varvid myndigheten tar ställning till ändringen.

Obs! Om det stödbelopp som i betalningsansökan anges som belopp som önskas bli utbetalt är över tio procent större än det stödbelopp som fastställts efter granskningen av huruvida kostnaderna är stödberättigande, minskas beloppet av stöd som ska betalas dessutom i enlighet med artikel 63 i kommissionens förordning (EU) nr 809/2014. Minskningen tillämpas inte, om det inte är stödmottagarens fel att utgifter som inte är stödberättigande har uppgetts.

Om utredningar som gäller finansieringen och inkomsterna

Annan finansiering som är förenlig med stödbeslutet och avviker från stödbeslutet än det beviljade stödet/understödet (EU/staten) uppges och reds ut genom utdrag ur huvudboken, och vid behov genom kopior på verifikat som visar finansieringstransaktionerna.

De inkomster som utvecklingsprojekt har utgör inkomster från försäljning av sådana varor och tjänster som har köpts för att projektet ska genomföras, inkomster från försäljning av sådant som har producerats inom projektet samt bruksavgifter som hör ihop med projektnyttigheter och projektlokalerna. Projektets inkomster dras av från de godtagbara kostnaderna. I betalningsbeslutet beaktas de inkomster som betalas till stödmottagaren under projektets genomförandetid. Inkomsterna behöver inte uppges, när de sammanlagda stödberättigande kostnaderna inom projektet är högst 50 000 euro.

En utredning om kostnaderna inom projektet ska ges. Inkomsterna utreds genom utdrag ur huvudboken. (Vid behov läggs verifikat som visar inkomsterna till i tabellen för kostnadsspecifikation, på de rader som reserverats för inkomster.)

Kvittning av förskott

Av varje egentlig betalningsrat används 30 procent till kvittering av förskott tills förskottet kvittats helt och hållet. Hela den återstående andelen av förskottet ska dock kvittas senast med den sista betalningsraten. På stödtagarens initiativ kan en större kvitteringsprocent användas. Stödtagaren ska i Hyrrä anmäla den större kvitteringsprocent som han vill använda.

 

Annat offentligt stöd

Välj Ja eller Nej beroende på huruvida annat offentligt stöd har fåtts för de kostnader som du har uppgett.

I textfältet Tilläggsuppgifter kan du vid behov skriva tilläggsuppgifter.

Fliken Underteckning och inlämning

På fliken Underteckning och inlämning kan du skicka ansökan till NTM-centralen för att behandlas. Klicka på kryssrutan framför texten Med underteckningen försäkrar jag att uppgifterna ovan är riktig; efter det aktiveras knappen Underteckna. Vid behov kan du radera underteckningarna för att redigera ansökningsuppgifterna. Det gör du genom att klicka på knappen Radera underteckningar.

Underteckna

 

Med knappen Skicka ansökan skickar du iväg din ansökan för att behandlas. Om du vill återta ansökan klickar du på knappen Återta och redigera under rubriken Funktionerna. Du kan återta ansökan bara om behandlingen av den inte har börjat ännu.

Hur du öppnar en halvfärdig betalningsansökan

Du kan avbryta ifyllandet av betalningsansökan för att komplettera den längre fram. Kom ihåg att spara den halvfärdiga betalningsansökningen innan du stänger ansökan.

I projektbiblioteket i Hyrrä ser du alla dina pågående projekt. Talet efter eurosymbolen anger numret för betalningsansökningen.

Klicka på projektet, så öppnas ansökningsuppgifterna. Du kan granska antingen Stödansökan eller Betalningsansökan.

På raden Visa ser du alla etapper som ansökan har gått igenom. Välj i punkten Visa den betalningsansökan som du vill betrakta. För ett och samma projekt kan det också finnas flera betalningsansökningar; då syns var och en av dem som en ruta för sig på raden Visa.

Betalningsansökningen öppnar du genom att klicka på den översta behandlingsuppgiften med grå bakgrund.

Om du vill radera en halvfärdig betalningsansökan, klicka på knappen Radera betalningsansökan. Systemet ställer då kontrollfrågan huruvida du säkert vill radera ansökningen.

Om problem uppstår medan du fyller i betalningsansökan så kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021