Information om utbetalning - Företagsstöd

 

Betalningsansökan

Betalningsansökan görs i första hand i nättjänsten Hyrrä som upprätthålls av Landsbygdsverket.

Man kan också ansöka skriftligt om utbetalning på blankett nr 3315A, som Landsbygdsverket har fastställt (se Blanketter för företagsstöd). En skriftlig betalningsansökan inlämnas till den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat stödet.

I betalningsansökan ska ges en utredning om hur åtgärden genomförts under den tid för vilken utbetalning söks. Dessutom ska till betalningsansökan fogas de utredningar och bokföringsdokument som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av stödet i enlighet med Landsbygdsverkets betalning föreskrift som gäller företagsstöd.

Ansökningstid för utbetalning

Ansökan om utbetalning av den sista stödposten för den åtgärd som stöds ska lämnas inom fyra månader från det att tiden för genomförandet av åtgärden har löpt ut.

Stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid, om stödmottagaren anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden, om förseningen inte försvårar landsbygdsprogrammets genomförande och om en betalning inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.

Betalningsposter

Investeringsstöd betalas i högst fyra poster.

Etableringsstöd betalas i minst två och högst tre poster.

Förutsättningar för utbetalning av investeringsstöd och stöd för genomförbarhetsutredning av investeringen

En förutsättning för utbetalning av stödet är att de utgifter som åsamkats stödtagarna är faktiska, slutliga och verifierbara samt hänför sig till den åtgärd som ska stödas. Stödtagaren ska förete dokument och utredningar som gäller dessa förutsättningar.

Räkningar samt kontoutdrag eller betalningsverifikat som bevisar att de är betalda ska företes över de kostnader som genomförandet av åtgärden orsakar. Över kostnader beträffande vilka ingen räkning kan företes, så som löner, ska motsvarande beviskraftiga dokument företes.

En utgift är slutlig om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av utgiften. Stödet betalas inte innan utgiften har registrerats i företagets bokföring eller i anteckningarna för en skattskyldig som är anteckningsskyldig.

Förutsättningen för att den sista stödposten ska betalas ut är att investeringen eller genomförbarhetsutredningen av investeringen har genomförts i sin helhet.

Till den del som kostnadernas skälighet inte har utretts i stödansökan, ska stödtagaren foga redogörelse för kostnadernas skälighet till betalningsansökan.

Om kostnadernas skälighet inte grundar sig på referenskostnader, ska stödtagaren i fråga om köp som överstiger 2 500 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal ändamålsenliga anbud eller någon annan utredning utifrån vilken kostnadernas skälighet kan bedömas.

Stöd som betalas för investeringar samt genomförbarhetsutredning av investeringen

I stöd betalas högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet.

Den sista posten av investeringsstöd som beviljats för uppförande, utbyggnad eller ombyggnad av en byggnad är minst 20 procent av det totala stödbeloppet.

Om icke stödberättigande kostnader har ingått i betalningsansökan, avdras dessa från i betalningsansökan redovisade kostnader när det stödbelopp som ska betalas fastställs.

Om det stödbelopp beträffande vilket utbetalning sökts i betalningsansökan är mera än 10 procent större än det fastställda stödbeloppet efter granskning av de stödberättigande kostnaderna, minskas det stödbelopp som utbetalas dessutom i enlighet med artikel 63 i kommissionens förordning (EU) Nr 809/2014. Avdrag tillämpas inte om det inte är stödtagarens fel att icke stödberättigande utgifter uppgetts.

En förutsättning för att stödet ska betalas är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren i stödbeslutet.

Stöd som betalas för etablering av företagsverksamhe

Etableringsstöd betalas på grundval av genomförandet av en godkänd åtgärdsplan.

Den första posten av ett etableringsstöd kan betalas när åtgärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut och företaget har grundats och i enlighet med gällande bestämmelser antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsuppbördsregistret.

Den andra posten av etableringsstödet kan betalas när minst hälften av de genom stödbeslutet godkända åtgärder enligt åtgärdsplanen har genomförts, om det inte är fråga om den sista betalningsposten.

Den sista posten av nyetableringsstödet kan betalas när samtliga åtgärderna enligt den godkända åtgärdsplanen har genomförts.

En förutsättning för att stödet ska betalas är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren i stödbeslutet.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021