Villkor för Företagstöd

ALLMÄNT

Denna ansökningsblankett används för ansö-kan om investeringsstöd för företag, etable-ringsstöd för företag eller stöd för genomförbarhetsutredning av investeringen enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015) från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Det viktigaste målet för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är att utöka antalet arbetsplatser och utkomstmöjligheterna på landsbygden samt att göra näringsverksamheten på landsbygden mångsidigare.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har utarbetat regionala utvecklingsplaner för landsbygden och de lokala aktionsgrupperna lokala utvecklingsplaner för landsbygden. Information om den regionala utvecklingsplanen för landsbygden fås från NTM-centralen och om den lokala utvecklingsplanen för landsbygden från aktionsgruppen.

Sökande av stöd

Företagsstöd kan sökas hos den lokala NTM-centralen eller ur den lokala aktionsgruppens finansieringskvot. När stöd söks hos en NTM-central ska ansökan lämnas in till den NTM-central inom vars verksamhetsområde det företag som ska stödas bedriver sin verksamhet. När stöd söks ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot ska ansökan lämnas till den aktionsgrupp inom vars område det företag som ska stödas bedriver sin verksamhet.

Stödet ska sökas innan investeringen eller en annan åtgärd påbörjas. Ansökan ska ifyllas omsorgsfullt och alla nödvändiga bilagor ska inlämnas tillsammans med den (se Blanketter för företagsstöd). Uppgifterna ska vara korrekta och de uppskattningar som framförs ska vara så realistiska som möjligt, eftersom användningen av stödet följs och övervakas och stödets verkningsfullhet bedöms utifrån de uppgifter som framförts i ansökan. Innan beslut fattas och utlåtande ges kan NTM-centralen och aktionsgruppen begära tilläggsutredningar och preciseringar.

Anhängiggörande av ansökan och inledande av åtgärd

Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan anhängiggjordes.

När finansiering söks hos en NTM-central blir stödansökan anhängig när den har inlämnats till den behöriga NTM-centralen i tillräckligt fullständigt skick. NTM-centralen meddelar den sökande huruvida ansökan uppfyller villkoren för att bli anhängig. När finansiering söks ur den lokala aktionsgruppens finansieringskvot blir stödansökan anhängig när aktionsgruppen har meddelat sökanden att ansökan blir anhängig.

Aktionsgruppen behandlar de ansökningar som lämnats in till den och ger utlåtande om dem. Gruppen lämnar in stödansökan och utlåtandet till NTM-centralen. NTM-centralen beslutar om beviljande av stöd.

Före NTM-centralens finansieringsbeslut ge-nomför sökanden åtgärden helt och hållet på eget ansvar, eftersom det inte är säkert att stöd kommer att beviljas.

Ansökningar kan inlämnas fortlöpande. Bland de ansökningar som lämnats in till NTM-centralerna utses stödtagare fyra gånger om året.

Villkor för företagsstöd

Företagsstöd kan i regel beviljas företag på landsbygden. Som landsbygd kan betraktas områden utanför städerna och städernas kransområden enligt klassificeringen av stads- och landsbygdsområden.

Ett nytt företag som grundas eller ett företag som utvidgar sin företagsverksamhet ska bedriva sådan företagsverksamhet som ökar invånarnas utkomstmöjligheter i området, gör områdets näringsverksamhet mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att ändå försämra verksamma företags verksamhetsmöjligheter.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att stödet är nödvändigt för den företagsverksamhet som stödet avser.

Investeringsstöd för företag

Stödtagaren kan vara:

1. en gårdsbruksenhet som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet än jordbruk, till exempel producera tjänster eller tillverka andra produkter än jordbruksprodukter

2. ett litet företag på landsbygden som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet, och
- som sysselsätter färre än 50 arbetstagare
- vars årsomsättning eller balansomslutning är högst 10 miljoner euro
- av vilket ett större företag äger högst en fjärdedel

3. ett litet eller medelstort företag på landsbygden som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter när det inleder eller utvidgar sin verksamhet, och
- som sysselsätter färre än 250 arbetstagare
- vars årsomsättning är högst 50 miljoner euro eller balansomslutning högst 43 miljoner euro
- av vilket ett större företag äger högst en fjärdedel

4.  ett litet eller medelstort företag på eller utanför landsbygden som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter för utveckling av sin verksamhet.

Mera information om beräkning av antalet arbetstagare finns i Målsättningar.

Stöd kan beviljas för en investering som är nödvändig för företagsverksamheten och som är av väsentlig betydelse för grundande av företaget, dess tillväxt eller utveckling.

En förutsättning för att investeringsstöd ska beviljas är att det finns en marknad för de produkter som produceras i den företagsverksamhet som stöds.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att investeringen genomförs på det helhetsekonomiskt mest förmånliga sättet med tanke på syftet med investeringen. När helhetsekonomin bedöms beaktas förutom investeringskostnaderna dessutom investeringens användningstid, kvalitet, drifts- och underhållskostnader samt andra motsvarande omständigheter.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att stödtagaren har de byggnader för vilka stöd beviljats försäkrade på behörigt sätt åtminstone tills hela det stöd som beviljats för ändamålet har betalats ut.

För följande investeringar beviljas inte stöd:
- anskaffning av djur
- anskaffning av traktorer
- anskaffning av maskiner och anordningar som är avsedda för primärproduktion inom jordbruket
- anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer
- investeringar inom transportområdet
- investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning
- ett företags sedvanliga ersättande investeringar, som inte innebär att det objekt som ska ersättas utvidgas väsentligt eller att helt ny teknik tas i bruk
- förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i ett företag

En investering för vilken stöd beviljats får inte permanent eller i betydande utsträckning användas för annan företagsverksamhet än den som stödet avser och den företagsverksamhet som stödet avser får inte läggas ner eller krympas väsentligt innan minst tre år har gått sedan den sista stödposten betalades ut. I stödbeslutet kan NTM-centralen förlänga ovannämnda tidsfrist till högst fem år.

Tiden för genomförande av en investering är högst 2 år från det att stödbeslutet fattades. Vid behov kan man ansöka om förlängd tid för åtgärden.

Investeringsstödets stödnivåer anges i punkt 8 i ifyllnadsanvisningarna.

Genomförbarhetsutredning av investeringen

Stöd kan beviljas för att utreda förutsättningarna för och de alternativa sätten att genomföra en planerad investering. Stödet är avsett för anskaffning av sakkunnigtjänster, med vilka man kan utreda förutsättningarna för att genomföra investeringen och genomförandealternativen. Stöd för en genomförbarhetsutredning förutsätter inte att investeringen genomförs, om slutresultatet av utredningen är att det inte är förnuftigt att genomföra investeringen.

Stödtagare kan vara sådana företag som kan beviljas investeringsstöd.

Med en genomförbarhetsutredning kan man ta reda på om det till exempel är mer ändamålsenligt att köpa en färdig produktionsbyggnad i stället för att bygga en ny. Likaså kan man utreda om det är mer lönsamt att skaffa begagnade maskiner.

För en genomförbarhetsutredning kan ett första gradens förädlingsföretag beviljas 40 procent och andra företag som de minimis-stöd 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Stöd beviljas inte om stödbeloppet understiger 1500 euro.

Tiden för genomförande av en genomförbarhetsutredning är högst 2 år från det att stödbeslutet fattades. I stödbeslutet kan en kortare tidsfrist ges för genomförandet, om det är motiverat med tanke på sättet att genomföra åtgärden. En genomförbarhetsutredning är kortvarig till sin natur.

Etableringsstöd för företag

Etableringsstöd för företag är i första hand avsett för nyetablerade företagare som grundar sitt första företag och som inte har tidigare företagarerfarenhet.

I begränsade fall kan etableringsstöd beviljas ett verksamt företag för startande av ny företagsverksamhet. Detta kommer i fråga om företaget övergår till en helt ny bransch, tar i bruk en helt ny affärsmodell eller annars startar helt ny företagsverksamhet.

I samband med att ny företagsverksamhet startas kan etableringsstöd också beviljas för försök som genomförs för att utveckla moderniseringar.

Nyetableringsstöd kan inte beviljas för primärproduktion inom jordbruket eller för första gradens förädling av jordbruksprodukter.

En förutsättning för att etableringsstöd ska be-viljas är att företaget har en genomförbar affärsplan och en på denna baserad åtgärdsplan över etableringsåtgärderna eller genomförandet av försöket under högst de tre första startåren. Utvecklingsåtgärder under företagets första år kan vara till exempel rådgivning som förbereder företagaren på affärsverksamheten, produktutvecklingsprojekt, pilotförsök som gäller produktionen, utarbetande av en marknadsföringsplan, försöksmarknadsföring eller exportutredning.

Åtgärder som genomförs med etableringsstöd ska vidtas i sin helhet inom tre år från det att stödet beviljades.

Etableringsstöd kan beviljas till ett belopp av 5 000 -35 000 euro och det betalas i två eller tre poster enligt hur den genomförandeplan som godkänts i beslutet avancerar. Stöd för försök kan beviljas till ett belopp av 2 000 -10 000 euro.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021