Villkor för projektstöd

Allmänt

Den elektroniska ansökningsblanketten används för ansökan om stöd för utvecklingsprojekt enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014) från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Stöd till ett utvecklingsprojekt kan beviljas för utbildning och informationsförmedling, utveckling av service på landsbygden och byar samt samarbete.

Målsättningen med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och bland annat att förbättra förutsättningarna för företagande och ett liv på landsbygden. I utvecklingsprojekten följs lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014).

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har utarbetat regionala utvecklingsplaner för landsbygden och de lokala aktionsgrupperna (Leader-grupperna) lokala utvecklingsplaner för landsbygden. Information om den regionala utvecklingsplanen för lands¬bygden fås från NTM-centralen och om den lokala utvecklingsplanen för landsbygden från Leader-gruppen.

Ansökan om stöd

Du kan ansöka om stöd för utvecklingsprojekt hos den regionala NTM-centralen eller Leader-gruppen. NTM-centralerna och Leader-grupperna har fördelat arbetet med finansieringen av projekten. Du kan fråga om den närmare arbetsfördelningen antingen hos den regionala NTM-centralen eller hos din Leader-grupp.

Stödet söks i allmänhet elektroniskt via Hyrrä. Du kan också ansöka skriftligt på en pappersblankett. När stöd söks hos en NTM-central ska ansökan lämnas in till den NTM-central inom vars verksamhetsområde man avser genomföra projektet. När stöd söks hos en Leader-grupp ska ansökan lämnas in till den Leader-grupp inom vars verksamhetsområde man avser genomföra projektet. Om projektet genomförs på fler än en NTM-centrals eller Leader-grupps område ska ansökan skickas till den NTM-central eller Leader-grupp inom vars verksamhetsområde man i huvudsak avser genomföra projektet. Om projektet är nationellt skickas ansökan till NTM-centralen i Tavastland. Det ordnas en separat ansökan för nationella projekt.

Anhängiggörande av ansökan och inledande av projekt

Ansökan om stöd ska lämnas in innan projektet inleds. Ansökan ska ifyllas omsorgsfullt och alla nödvändiga bilagor ska inlämnas tillsammans med den. Stödansökan blir anhängig när den har inlämnats till NTM-centralen eller Leader-gruppen i tillräckligt fullständigt skick. Du får alltid ett meddelande om anhängiggövande till kontaktpersonens och ansvarspersonens e-post adressen.

Ansökan anhängiggörs inte förrän följande uppgifter ingår i den:
1.    sökande
2.    den åtgärd eller det projekt som ansökan gäller
3.    kostnadsberäkning
4.    finansieringsplan
5.    stödbelopp som söks
6.    projektplan samt
7.    en investeringsplan vid ansökan om stöd för en investering.

Användningen av stöd för utvecklingsprojekt följs upp och stödets verkningsfullhet bedöms utifrån de uppgifter som framförts i ansökan. Innan beslut fattas och utlåtande ges kan NTM-centralen och Leader-gruppen begära tilläggsutredningar och preciseringar. Leader-gruppen behandlar de ansökningar som lämnats in till den och ger utlåtande om dem till NTM-centralen. NTM-centralen beslutar om beviljande av stöd.

Före NTM-centralens finansieringsbeslut genomför sökanden projektet på egen risk. Endast stödbeslutet säkerställer att finansiering beviljas. Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader för verksamhet som motsvarar kostnadsberäkningen som godkänts av myndigheten och som har uppkommit efter det att stödansökan anhängiggjordes.

Ansökningar kan inlämnas fortlöpande. Urvalet bland de ansökningar som lämnats in till NTM-centralen görs minst tre gånger om året.

Närmare uppgifter om de åtgärder som stöds finns på adressen www.mavi.fi.

Villkor för projektstöd

Stöd kan beviljas till ett projekt vars genomförande anses främja programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland så effektivt som möjligt samt för genomförande av en regional eller lokal utvecklingsplan för landsbygden. Det ska göras upp en tillbörlig projektplan för projektet. Projektplanen lämnas in på blankett 3306B. Om man sköter det elektroniskt fylls projektplanen i direkt i Hyrrä.

För att stöd ska beviljas förutsätts det att
-    projektet som ska stödas ger den sökande en möjlighet att genomföra extra uppgifter i anslutning till den sökandes verksamhet och som inte skulle vara möjliga att genomföra utan stödet
-    projektet har varit med i den öppna ansökan för projekt och uppfyller minimikraven för urvalet
-    den som ansöker om stöd har behörighet att bestämma om projektet och ansvara för de kostnader som uppstår
-    den som ansöker om stöd och den som genomför projektet inte är samma organisation får den som ansöker om stöd eller den som utnyttjar beslutanderätten i den sökande sammanslutningen enligt 28 § i förvaltningslagen (434/2003) inte vara jävig i förhållande till den som genomför projektet
-    den som ansöker om stöd ska ha en ekonomiförvaltning och disponering av medel som är ordnad så att kostnaderna för den sökandes övriga verksamhet och andelen för projektets kostnader kan särskiljas från helhetskostnaderna

För utvecklingsprojekt kan stöd beviljas enligt programmet:
-    för utbildningsåtgärder
-    för informationsförmedling och demonstrationer
-    för att göra upp utredningar och planer
-    lokala allmännyttiga investeringar för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur, inklusive småskalig infrastruktur inom turism
-    utveckling av lokal service
-    utveckling av byar, bevarande och återställande av kultur- och miljöarv i landsbygdslandskapet och områden med betydande naturvärde
-    förverkligande av planer som innovationsgrupper inom landsbygden har, som bygger på samarbete och som syftar till att utveckla lantbruket, livsmedelsbranschen och skogsbruket
-    samarbetsprojekt som främjar förnyande av näringsstrukturen, utvecklar konkurrenskraften hos landsbygdsnäringar och deras verksamhetsmiljö och samarbetet mellan företagare
-    innovativa åtgärder för att stävja klimatförändringen, anpassa sig till den eller för miljöåtgärder för att skydda vattendrag, samt
-    projekt som utvecklar processer som bygger på hållbart framställd biomassa.

Stöd beviljas inte för sådan verksamhet som hör till ett offentligt samfunds lagstadgade obligatoriska grunduppgift. Verksamhet enligt behov i ett offentligt samfund, vars grunder fastställs i lag, kan endast beviljas stöd av en väldigt grundad anledning.

Närmare information om stödvillkoren finns i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014).

Internationella projekt

Internationella projekt är sådana där en inhemsk projektaktör har en partner i ett annat EU-land eller utanför EU och projektet genomförs tillsammans. Partnerna har ett tydligt gemensamt mål och en därtill anknytande gemensam insats som de utför i samråd. Målet för ett internationellt förhandsutredningsprojekt är att åstadkomma ett internationellt projekt. Genom ett förhandsutredningsprojekt är det möjligt att leta fram en projektpartner, planera ett projekt och gemensamma insatser samt upprätta en avtalshandling. Internationella inslag, t.ex. studieresor, kan förekomma också i andra utvecklingsprojekt. Då klassas projektet ändå inte som ett internationellt projekt.

Du kan ansöka om ett internationellt projekt hos Leadergruppen eller NTM-centralen.

Ett internationellt projekt som söks hos Leadergruppen ska ha åtminstone två parter, och det är ett krav att åtminstone en av parterna (sökanden medräknad) får Leaderfinansiering. Partnerna kan vara Leadergrupper och/eller sådana projektgenomförare i EU-länder som får finansiering från en Leadergrupp. I de EU-länder där lokal utveckling enligt en flerfondsmodell tagits i bruk kan partnerna också vara Leadergrupper i städer och/eller sådana Leadergrupper som är fiskeaktionsgrupper samt aktörer som finansieras via dem. Partnerna i länderna utanför EU kan vara utvecklingsorganisationer av Leadertyp på lokal nivå. internationella projekt som söks hos NTM-centralen ska bestå av åtminstone två parter som representerar åtminstone två EU-länder.

På internationella projekt tillämpas i huvudsak samma regler som på andra utvecklingsprojekt. Ansökan är kontinuerlig.

Ett internationellt projekt ska alltid ha en styrgrupp. Leadergruppen och NTM-centralen ska utse en representant var i styrgruppen för ett projekt som Leadergruppen finansierar. Ett samarbetsavtal som alla parter undertecknar ska upprättas om projektgenomförandet.

På fliken Basuppgifter nämner du vilka som är partner i projektet, och som projektets karaktär anger du internationellt.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021