De genomsnittliga behandlingstiderna

De genomsnittliga behandlingstiderna för tillståndsansökningar enligt lagen om tillhandahållande av tjänster

Godkännande av utsädespackerier: 6 månader

Registrering av aktör inom fodersektorn: under 10 dagar

Godkännande av aktör inom fodersektorn (inkl. aktör inom primärproduktionen)

Godkännande enligt biproduktförordningen av insamlingscentraler, bearbetningsanläggningar för kategori 1, 2 och 3, lager och anläggningar som tillverkar sällskapsdjurfoder: 2 månader

Godkännande av återförsäljning av läkemedelsfoder:

Godkännande enligt hälsoskyddslagen av laboratorier: 5 månader

Godkännande enligt livsmedelslagen av laboratorier: 1 månader

Utsädeslaboratorium: 1 år

Godkännande av slakterier och anläggningar i anslutning till dessa: 2 månader

Handel med djur på den inre marknaden (registrering av importörer och exportörer): 10 vardagar

Godkännande enligt standarden ISPM 15: 1 vecka

Godkänd anslutning av företagets ekologiska produktion till övervakningssystemet : 3 månader efter den inledande kontrollen.

Godkännande av en station för periodisk ATP-inspektion (testningsanläggning) inom 2 mån efter att alla till godkännandet anknytande inspektioner och eventuella korrigeringar gjorts och de kvalitetsdokument som ansökan förutsätter levererats till Livsmedelsverket.

Behandlingstiden för en enskild ansökan som hör till en viss grupp av ärenden kan avvika från den genomsnittliga behandlingstiden. Ankomstbeviset skickas endast för ansökningar vars behandlingstid överskrider10 dagar.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018