Årsanmälningsblanketter för aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Årsanmälningarna 2021

Anmälningsskyldighet: Gödselmedelslagen 539/2006, 11§

Tillverkare och importörer av gödselfabrikat skall en gång på året meddela Livsmedelsverket uppgifter om de tillverkade och ut på marknaden släppta produkter, också produkter som tillverkats till export och till inre marknaden, förbruk av råvaror vid tillverkningen och produkter och råvaror levererade från EU:s övriga medlemsstater till Finland samt produkter och råvaror importerade utanför Europeiska unionen.

Årsanmälan (följebrev till aktörer) skall tillställas Livsmedelsverkets gödselsektion senast den 31.1.2022 som excel-fil via e-postadressen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi.  Eftersom ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert, anmälan kan skickas till Livsmedelsverket också via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Per post kan anmälan skickas med adressen:

Livsmedelsverket
Gödselsektion 
PB 200
00027 LIVSMEDELSVERKET

Blanketter

Använd endast formulärerna nedan för tillkännagivandet från 2021. Endast ett kontrollobjekt (kundnummer) får rapporteras på samma formulär. Se också till att du använder rätt formulär för rapportering.

Blankett 12607:1A (xlsx) -Tillverkningen av oorganiska gödselmedel (andra än gödselmedel av aska)

 • På blanketten anmälas både EG-gödselmedel och de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Oorganiska enkla gödselmedel med ett huvudnäringsämne (1A1), oorganiska sammansatta gödselmedel med flera huvudnäringsämnen (1A2), oorganiska gödselmedel som innehåller sekundära näringsämnen (1A3), oorganiska gödselmedel som innehåller spårämnen (1A4), oorganiska gödselmedel vilkas effekt huvudsakligen baserar sig på andra effekter än växtnäringsämnen (1A5) och biprodukter som används som sådana som oorganiska gödselmedel (1A6)

Blankett 12607:1A7a (xlsx) - Tillverkningen av oorganiska gödselmedel, gödselmedel av aska

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Gödselmedel av aska (1A7)
 • På blanketten anmälar de verksamhetsutövare som producerar aska som lämpar sig för användningen som gödselmedel

Blankett 12607:1A7b (xlsx) - Tillverkningen av oorganiska gödselmedel, gödselmedel av aska

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Gödselmedel av aska (1A7)
 • På blanketten anmälar övriga verksamhetsutövare som producerar gödselmedel av aska än förbränningsanläggningar

Blankett 12607:1B (xlsx) - Tillverkningen av organiska gödselmedel

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Organiska gödselmedel av animaliskt ursprung (1B1), organiska gödselmedel av icke animaliskt ursprung (1B2), organiska gödselmedel vilkas effekt huvudsakligen baserar sig på andra effekter än växtnäringsämnen (1B3) och biprodukter som används som sådana som organiska gödselmedel (1B4)

Blankett 12607:1C (xlsx)- Tillverkningen av organiska mineralgödselmedel

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Organiska sammansatta mineralgödselmedel (1C1), oorganiska sammansatta gödselmedel som innehåller organiska ämnen (1C2) och organiska mineralgödselmedel med kalkningseffekt (1C3)

Blankett 12607:2 (xlsx) - Tillverkningen av kalkningsämnen

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följandetypbeteckningsgrupper: Kalksten och övriga kalkningsämnen (2A1) och biprodukter som används som sådana som kalkningsämnen (2A2)

Blankett 12607:3  (xlsx) - Tillverkningen av jordförbättringsmedel

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Jorförbättringstorv (3A1), organiska jordförbättringsmedel (3A2),medel som förbättrar jordmånens struktur (3A3), ämnen som ökar den biologiska aktiviteten (3A4) och biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel (3A5)

Blankett 12607:4 (xlsx) - Tillverkningen av mikrobpreparat

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: Mikropreparat (4A1)

Blankett 12607:5  (xlsx) - Tillverkningen av växtunderlag

 • På blanketten anmälas de gödselfabrikat som hör till följande typbeteckningsgrupper: torv (5A1), jordblandningar (5A2) och övriga växtunderlag (5A3); också blandningarna framställda på kundens beställning

Blankett 12607:6 (xlsx) - Import av gödselfabrikat

 • Import av gödselfabrikat från EU-länder och icke EU-länder (import från tredjeland)

Blankett 12607:7: (xlsx) - Import av råvaror för gödselfabrikat

 • Import av råvaror för gödselfabrikat från EU-länder och icke EU-länder (import från tredjeland)

Blankett 12607:8: (xlsx) Packning av gödselfabrikat

 • Packning av gödselfabrikat (tillverkare eller importör annan än packare)

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2022