Användning av växtpass och plantintyg

Publiceringsdatum: 18. december 2023

Anvisning nr. 8848/04.00.00.01/2019/version 4 av enhet för växternas sundhet
18.12.2023

Ändringar till anvisningens tidigare version 3, 6.9.2023

 • Kapitel 1 och 2:  En uppdaterad rekommendation för växtpass för skyddad zon gällande uppdelning av Sorbus-släktet.

Växtpasset är en märkning som det föreskrivs om i EU:s växtskyddsförordning (EU) 2031/2016 och som används vid försäljning av växter som är avsedda för plantering, såsom plantskoleväxter, kruk- och utplanteringsväxter eller grönväxter eller förökningsmaterial. Användningen av växtpass beskrivs närmare i Webbutbildning för personer som ansvarar för växtskyddet.

Plantintyget är en märkning som det föreskrivs om i lagen om plantmaterial (1205/1994) och som alltid används vid partihandel med plantmaterial. Plantmaterial är alla fleråriga trädgårdsväxter (även sådana som säljs till konsumenter) och allt material som är avsett för yrkesmässig vidareodling, dvs. förökningsmaterial, sticklingar, ympkvistar, jordstockar o.d. förökningsmaterial.

1 Principer för användning av växtpass och plantintyg

På produktionsplatsen kontrolleras karantänskadegörarare och kvalitetsskadegörare som egenkontroll innan växtpasset utfärdas

Växtpasset används inom partihandeln för alla växter som är avsedda för plantering

 • Plantmaterial som säljs för yrkesmässig vidareodling
 • Sticklingar, ympkvistar och annat förökningsmaterial
 • Plantskoleväxter
 • Krukväxter, utplanteringsväxter och grönväxter
 • Utsädespotatis
 • Frön av vissa växtarter

Växtpasset ska alltid vara fäst vid försändelsen

I vissa fall ska växtpass utfärdas även vid försäljning till konsumenter

 • Värdväxter för päronpest ska vid minutförsäljning och försäljning på distans alltid vara försedda med ett växtspecifikt växtpass för skyddad zon, eftersom Finland utgör en skyddad zon för päronpest. Växtpasset ska innehålla märkningen PZ Erwinia amylovora.
 • Kolla här vilka värdväxterna för päronpest är.
 • Växtpass för skyddad zon rekommenderas användas även för växtsläktena Hedlundia och Scandosorbus som har separerats från Sorbus-släktet.
 • Vid distansförsäljning ska även andra fleråriga trädgårdsväxter vara försedda med ett växtpass då det är fråga om yrkesmässig distansförsäljning.
 • Försäljaren ansvarar för att växter som saluförs är försedda med sådana växtpass som stämmer överens med kraven.
 • Försäljaren kan beställa växterna färdigt försedda med växtpass eller så kan hen själv utfärda växtpass försedda det egna växtpassnumret. registernumret

Vid försäljning till kommuner och församlingar osv. behöver man inte alltid använda växtpass

 • Kruk-, utplanterings- och grönväxter kan levereras utan växtpass till kommuner och församlingar för användning i planteringar. Om växterna levereras till en kommun eller församling för vidareodling, används ett växtpass. Samma princip gäller för andra motsvarande aktörer som skaffar växter för plantering, såsom husbolag.
 • Med plantskoleväxter används växtpass också vid leverans till kommuner, församlingar osv.

Plantintyget märks i allmänhet på fraktsedeln för plantmaterialpartiet

 • Ett plantintyg kan utfärdas när växterna uppfyller kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordningar om plantmaterial i fråga om sundhet samt genetisk och yttre kvalitet.
 • Se närmare anvisningar i kapitel 4 om användning av plantintyg.

2 Uppgifter som krävs i växtpasset

 • A. Växtens botaniska namn (sorten får anges, men är inte obligatoriskt)

 • B. Odlarens/säljarens registreringsnummer

 • C. Den spårbarhetskod som används

  • vid försäljning av plantmaterial för yrkesmässig vidareodling

  • alltid för värdväxter för päronpest

  • från och med 31.12.2021 alltid för följande värdväxter för bakterien Xylella fastidiosa: citrusträd (Citrus), kaffebuskar (Coffea), fransk lavendel (Lavandula dentata), oleander (Nerium oleander), oliver (Olea europea), myrtenjungfrulin (Polygala myrtifolia), mandel (Prunus dulcis)

  • alltid för utsädespotatis

  • Koden gör det möjligt att spåra partiets ursprung och vart partiet har levererats. Koden bör vara så exakt som möjligt. Den som utfärdar ett växtpass kan själv bestämma vilken identifikation som ska användas som spårbarhetskod, t.ex. fraktsedelns nummer, under vilket växterna har anlänt till produktionsplatsen.

 • D. Ursprungsländer

  • Plantmaterial: ursprungsländer i kronologisk ordning (t.ex. NL/FI)

   • Plantmaterial av växthusväxter för yrkesmässig vidareodling

   • Fleråriga trädgårdsväxter

   • Även för grundstammen (förkortning pr.), t.ex. grst. DE/FI

  • Färdiga kruk- och utplanteringsväxter: efter 1 månads odling räcker det med enbart FI

 • Text Växtpass / Plant Passport (åtminstone på engelska)

 • EU-flagga (i färg eller som svartvit)

 • Uppgifter om skyddad zon för värdväxter för päronpest (PZ Erwinia amylovora)
  • Växtpass för skyddad zon rekommenderas användas även för växtsläktena Hedlundia och Scandosorbus som har separerats från Sorbus-släktet.

Bilder: vanligt växtpass, med uppgifterna A-D och växtpass för skyddad zon för värdväxter för päronpest

Euphorbia muokattu.PNG

kuva 2 pieni.PNG

3 Alternativ vid användning av växtpass

Växtpasset kan vara växtspecifikt, förpackningsspecifikt eller försändelsespecifikt.

3.1 Växtspecifikt växtpass

 • Växtpasset kan fästas på varje växt eller kruka, på krukans skyddspåse eller på förpackningspåsen
 • På växtpass för plantskoleväxter rekommenderas att växtpasset kombineras med växtens namnetikett.
  • Behöver inte med streck avskiljas från uppgifterna på namnetiketten

kuva 3 pieni.PNG

kuva 4 pieni.PNG

 • På värdväxter för päronpest fogas till växtpasset märkningen PZ (protected zone) och det botaniska namnet på päronpest.
 • Även för värdväxter för päronpest kan det växtspecifika växtpasset kombineras med en namnetikett eller vara en separat märkning.

Kuva 5 Malus.PNG

3.2 Förpackningsspecifikt växtpass

 • Det rekommenderas att växtpass används till varje förpackning, om en försändelse omfattar flera förpackningar. När växter förmedlas kan förpackningarna då fortsätta vidare utan kontroll av växtskadegörare och utan att ett nytt växtpass utfärdas.
 • Fästs på lådorna/brättena eller andra förpackningar
 • Får innehålla uppgifter om flera växtslag
 • Märkning av punkterna C och D: Se anvisning på sidan 2.

kuva 6 pieni.PNG

kuva 7 pieni.PNG

3.3 Försändelsespecifikt växtpass

 • En försändelse kan ha ett enda växtpass, även om den innehåller flera förpackningar.
  • Separat blankett (s.k. samlingsväxtpass)
  • Märkningen på fraktsedeln
 • Växtpasset fästs på försändelsen.
 • Se exempel på försändelsespecifika växtpass på nästa sida.
 • Observera att det här inte helt motsvarar kraven i växtskyddsförordningen gällande märkning av växtpass, men Livsmedelsverket tillåter användning av försändelsespecifika växtpass i handel inom Finland.
 • Vid leverans till andra EU-länder ska man använda försändelsespecifika eller växtspecifika växtpass.

 

3.3.1 Samlingsväxtpass

 • En färdig blankett kan utarbetas där de växter som ingår i försändelsen kryssas för.
 • Se märkning av punkterna C och D på sidan 2.

kuva 8 pieni.PNG

3.3.2 Växtpass på fraktsedeln

 • Märkningen av växtpass kan göras som en separat märkning på fraktsedeln eller så införs uppgifterna i växtpasset på produktraderna.
 • Se märkning av punkterna C och D på sidan 2.
 • På fraktsedeln införs också märkning om plantintyg
  • Märkning av EU-kvalitet, landskod och registernummer

Växtpass som separat märkning på fraktsedeln

 • Observera också märkning om plantintyg: EU-kvalitet FI-1234
 • Ange vid behov också sorten för att säkerställa spårbarheten.

kuva 9 lähetyslista se v2.PNG

Växtpasset införs på produktraderna

 • Obs! När denna modell används ska till handlingens rubrik fogas Växtpass/Plant Passport. (t.ex. Följebrev/Växtpass Plant Passport).
 • Ange vid behov också sorten för att säkerställa spårbarheten.

kuva 10 se pieni.PNG

4 Användning av plantintyg

 • Denna anvisning gäller sedvanligt producerat plantmaterial. Med certifierat plantmaterial används en etikett om plantintyg som fästs på plantmaterialpartiet. Begär vid behov anvisningar från Livsmedelsverket.
 • Uppgifterna på plantintyget kan kombineras t.ex. med fraktsedeln eller något annan handling som åtföljer försändelsen av plantmaterial till mottagaren.
 • Uppgifter om plantmaterialpartiet som ska anges på plantintyget:
  • Namn på leverantören av plantmaterial
  • Partiets serienummer, veckonummer eller partinummer
  • Botaniska namn på växter
  • Namn på art, klon, hybrid o.d., också för grundstam
  • Datum för plantintyget
  • Mängden plantmaterial
  • Vid import från länder utanför EU: produktionslandet eller dess internationella kod
 • Utöver uppgifter om ett parti anges följande: EU-kvalitet + FI + registernumret för den som utfärdar plantintyget, t.ex. EU-kvalitet FI-12345


Mer information