Säkerställande av livsmedelssäkerheten

Tillsyn

Den finländska livsmedelskedjans säkerhet och kvalitet är ett resultat av ett samarbete mellan många olika instanser. Centrala instanser är företagen och verksamhetsidkarna i branschen, organisationerna, laboratorierna och de lokala myndigheterna. Livsmedelsverket leder, styr och utvecklar inom JSM:s förvaltningsområde säkerställandet av att livsmedelskedjans är säker och håller hög kvalitet. Målet är en slagkraftig, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela kedjan.

Livsmedelsverket svarar för

förutseendet, förebyggandet och hanterandet av riskerna som hänför sig till livsmedlen
förutseendet, förebyggandet och hanterandet av riskerna som hänför sig till växthälsan och jordbruksproduktionen
främjandet av djurens hälsa och välfärd
Myndigheter som deltar i säkerställandet och stöttandet av säkerheten och kvaliteten inom kedjan från jord till bord är kommunerna, regionförvaltningsverken (RFV), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Tullen, Statens ämbetsverk på Åland och Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Nationell tillsynsplan, (VASU)

Tillsynen bygger på en flerårig nationell plan för tillsyn över den finländska livsmedelskedjan (VASU) i vilken det ingår en detaljerad beskrivning av hela tillsynskedjan. VASU finner du via menyn till vänster under Planer och program.

Över hur VASU omsatts i praktiken levereras en s.k. VASU-rapport till Europeiska kommissionen. Finlands VASU-rapport finner du på sidan Utvärdering och rapporter, till vilken du kommer vi menyn till vänster.

Livsmedelsverket och Valvira utarbetar tillsammans ett gemensamt riksprogram för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i avsikt att styra miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i planeringen och genomförandet av tillsynen. Programmet finner du till vänster under Planer och program.

Information om tillsynen som hänför sig till livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välfärd och växtproduktionen finner du också via menyn till vänster under Tillsynsarrangemang.  En detaljerad beskrivning av tillsynen inom olika sektorer och om stöttandet av verksamheten finner du direkt i samband med saken i fråga.

System för ledning och styrning av tillsynen

Livsmedelsverket planerar de riksomfattande målen för säkerheten och tillsynen inom livsmedelskedjan och åtgärderna med vilka dessa kan uppnås. I denna uppgift ingår att säkerställa resurserna, se till att verksamheten är effektiv och slagkraftig och att och sköta rapporteringen av detta och att systematisk avhjälpa brister som uppdagats.

Vid planering av verksamheten beaktas branschens strategier och verksamhets- och budgetplaner, statsbudgeten och resultatavtalet mellan JSM och Livsmedelsverket.

 
Tillsynens effektivitet och kvalitet

Livsmedelsverket säkerställer tillsynens effektivitet och kvalitet genom att styra olika myndigheters verksamhet och organisera revisioner. Myndigheterna har kvalitets-/verksamhetssystem som lämpar sig för deras verksamhet. Tillsynens kvalitet säkerställs också med verksamhets- och kvalitetssystem med tillhörande styrnings- och utvärderingsbesök.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018