Planer och program

De strategiska målen i tillsynen bygger på statsförvaltningens, JSM:s och Livsmedelsverkets strategier och branschbundna nationella strategier. Tillsynsprogrammen och de årliga tillsynsplanerna utarbetas utgående från dem.

Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU)

Hörande andra myndigheter utarbetar Livsmedelsverket den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU).

I VASU fastställs:

  • de tillsynsstrategiska målen avseende effekten och funktionen
  • de centrala åtgärderna, tyngdpunkterna och projekten med vilka de strategiska målen kan uppnås
  • linjedragningarna i tillsynen med tanke på utarbetandet av branschbundna tillsynsprogram och sektorbundna planer 

I planen beskrivs också

  • de i säkerställandet av livsmedelskedjans säkerhet och kvalitet deltagande myndigheternas uppgifter och verksamhetsområden

VASU finner du via menyn till vänster. De årliga rapporterna över hur planen omsatts i praktiken finner du också via menyn till vänster under Utvärdering och rapporter.

Programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet

Livsmedelsverket och Valvira utarbetar tillsammans det gemensamma riksprogrammet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet. Det finner du via menyn till vänster.

Sektorbundna tillsynsprogram

Programmet som gäller djurens hälsa och välfärd (EHO)

Syftet med riksprogrammet för tillsynen över djurens hälsa och välfärd och veterinärtjänsterna som kommunerna arrangerar (EHO) är ett effektivera och förenhetliga tillsynsmyndigheternas verksamhet som Livsmedelsverket styr. I programmet ingår också allmänna mål som gäller tillgången och kvaliteten på veterinärtjänsterna och i tillsynen ingående kontroller, provtagningar och andra åtgärder.

EHO utgör en del av såväl det gemensamma riksprogrammet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet som den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU).

Programmet finner du via menyn till vänster under programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet.

Livsmedelstillsynsprogrammet

Av sektorerna inom miljö- och hälsoskyddet har sakerna som hör till det sektorbundna tillsynsprogrammet inom livsmedelstillsynen inkluderats i VASU.

 

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2020