Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU)

I den fleråriga nationella planen för tillsynen över den finländska livsmedelskedjan (VASU) ges en beskrivning av de strategiska målen för tillsynen över livsmedelskedjan och de centrala åtgärderna för att uppnå dessa mål. I VASU beskrivs dessutom tillsynsmyndigheternas roller och uppgifter.

Med planens hjälp säkras att lagstiftningen om tillsynen över livsmedelskedjan verkställs effektivt och enhetligt. Den fungerar som handbok för hela myndighetskedjan. Genom VASU får också företagen inom livsmedelskedjan, branschens forskningsinstitut och andra intressenter information om myndighetstillsynen.

Livsmedelsverket ansvarar för beredningen av planen. De andra myndigheterna deltar i beredningen av VASU bl.a. i gruppen för samordning av tillsynen över livsmedelskedjan, i olika samarbetsmöten samt i samband med remissförfaranden och förfaranden för kommentarer. Planen uppdateras och justeras årligen enligt principen om kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Uppdatering av VASU till år 2020

Gruppen för samordning av tillsynen över livsmedelskedjan godkände Livsmedelsverkets förslag om att förlänga den nuvarande VASU till år 2020 med beaktande av normala uppdateringsbehov. Avsikten är att utarbeta en helt ny VASU från 2021 och därefter.

VASU bygger på EU:s kontrollförordning

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (den s.k. förordningen om offentlig kontroll) har det meddelats allmänna bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

Enligt förordningen ska var och en medlemsstat utarbeta en övergripande flerårig nationell tillsynsplan som säkerställer att förordningen om offentlig kontroll kan genomföras effektivt.

Förordning (EU) 2017/625 börjar i huvudsak tillämpas 14.12.2019. Fram till dess tillämpas förordning (EG) nr 882/2004.

Årlig rapportering om genomförandet av VASU

En rapport om genomförandet av VASU lämnas till Europeiska kommissionen varje år.