Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU)

I den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU) ingår strategiska mål för livsmedelstillsynskedjan och åtgärder med vilka de kan uppnås och beskrivningar av tillsynen.

Med hjälp av planen säkerställs att lagstiftningen som gäller tillsyn över livsmedelskedjan effektivt verkställs. Den tjänar som handbok för tillsynspersonalen utmed hela kedjan. VASU ger tillsynsinformation till forskningsanstalter i branschen, till samarbetspartners i tillsynen och till andra aktörer inom livsmedelskedjan.

I VASU beskrivs tillsynsmyndigheternas uppgifter och roller. I den fastställs också:

  • de strategiska målen i tillsynen
  • de centrala åtgärderna, tyngdpunkterna och projekten med vilka de strategiska målen kan uppnås
  • linjedragningarna i tillsynen utgående från vilka branschbundna planer utarbetas


VASU är uppdelad på två delar som uppdateras i olika takt:

  • Del I Målen med tillsynen och åtgärdsbilagorna uppdateras årligen.
  • Del II Beskrivningarna av tillsynen uppdateras vid behov.

Ansvaret för beredningen av planen ligger hos Livsmedelsverket. Övriga myndigheter deltar i beredningen i koordineringsgruppen för tillsynen över livsmedelskedjan och under remissbehandlingen. 

VASU bygger på EG:s kontrollförordning

I Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 882/2004 (kontrollförordningen) ingår allmänna bestämmelser med tanke på den officiella tillsyn som de behöriga myndigheterna i gemenskapen och medlemsstaterna utövar över foder- och livsmedelslagstiftningen, lagstiftningen om djurens hälsa och välfärd och lagstiftningen om växthälsa.

Enligt förordningen ska varje medlemsstat utforma en samlad flerårig nationell kontrollplan med vilken man säkerställer att kontrollförordningen och EG:s allmänna livsmedelsförordning effektivt verkställs.

Hur VASU omsatts i praktiken ska årligen rapporteras

Livsmedelsverket rapporterar årligen i juni till kommissionen hur VASU omsatts i praktiken.