Tillsynsarrangemang

Livsmedel

Livsmedelstillsynen bygger på att företagen har en fungerande egenkontroll som säkerställer att hygienen är god i hela produktionskedjan. Det understryks såväl i de anställdas hygienkompetens som i anläggningshygienen. Inom produktsäkerheten omfattar tillsynen bland annat tillsatser i livsmedlen, nya livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel.

Tillsyn över främmande ämnen i grönsaker, levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung utövas årligen på bred front. Så vill man för sin del säkerställa att saluhållna livsmedel är säkra.

Växter

Inom primärproduktionen börjar tillsynen med utsädet och plantorna och sträcker sig vidare från odlingsförsök till certifiering och tillsyn över produkterna på marknaden. Livsmedelsverket är EU:s nordligaste anläggning för testning av växtsorter.

Tillsyn inriktas också på gödselmedel, djurfoder och genetisk modifierade och ekologiskt producerade produkter och produktion. I Livsmedelsverkets verksamhet ingår också tillsyn över djur, produkter av animaliskt ursprung och import och export av växter.

Syftet med tillsynen över växthälsan är att säkerställa att inga nya skadegörare som orsakar betydande skador har möjlighet att komma in i jord- och skogsbruket eller trädgårdsodlingen.

Djur

Realtidsuppföljning av smittsamma djursjukdomar och effektiva bekämpningsåtgärder är det centrala i främjandet av djurens hälsa och välfärd. Vid sidan om EU-djurskyddskontrollerna främjas arbetet som utförs för djurens välfärd med utbildning av lokala och regionala tillsynsmyndigheter.

Livsmedelsverket svarar också för köttbesiktningen och tillsynen i slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018