Djur: tillsyn

Med veterinärvård avses i veterinärvårdslagen (685/1990) hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, köttbesiktning, mjölkkontroll, övervakning och kontroll av hygienen vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar samt djurskydd.

Syftet med tillsynen över djurens hälsa och välmående är att skydda människors hälsa mot sjukdomar som överförs från djur till människor (zoonoser) och mot rester av läkemedel, förbättra djurens välmående på gårdar och andra djurhållningsplatser och för sin del säkerställa lantbrukets produktionsförutsättningar genom att förhindra ekonomiska förluster till följd av smittsamma sjukdomar och produktionssjukdomar.

En förutsättning för att målsättningarna skall uppnås är att myndigheterna har uppdaterad och tillräcklig information om smittsamma djursjukdomar bland djuren och att eventuella sjukdomsutbrott snabbt och effektivt kan bekämpas. Ett mål är också att kraven på djurens välmående på gårdarna uppfylls på ett enhetligt sätt i hela landet och att djurens välmående i första hand främjas med hjälp av förbättringar i djurhållningsförhållandena. Med hjälp av register och informationssystem ser man till att djurens och de av djuren erhållna produkternas spårbarhet fungerar och att resultaten av tillsynen är tillgängliga för myndigheterna med tanke på en kontinuerlig uppföljning av läget.

Tillsynen över djurens hälsa och välmående bygger på lagstadgade krav och på det riksprogram för tillsynen över djurens hälsa och välmående (EHO), som årligen utarbetas i Livsmedelsverket.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av lagstiftning om veterinärvården och för resultatstyrningen av tillsynen.