Livsmedelssäkerhet: tillsyn

Syftet med livsmedelstillsynen är att försäkra sig om att livsmedlen är säkra och håller hög kvalitet och om att konsumenten inte vilseleds. Med myndighetstillsyn verifieras att livsmedelsföretagen och livsmedlen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kraven bygger på EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning.

I livsmedelstillsynen ingår också tillsyn över material som kommer i kontakt med livsmedel, såsom kärl och förpackningsmaterial. Över livsmedlen och verksamheterna i livsmedelsbranschen utövas också tillsyn i avsikt att säkerställa strålsäkerheten och förutsättningarna för utbetalning av olika stöd. Med en del av lagstiftningen om jordbrukspolitiken hindras också att konsumenten vilseleds.

Livsmedelstillsynen består av företagarnas egenkontroll och myndighetstillsynen. Företagaren svarar för att livsmedlen som han producerar, hanterar, tillverkar, förpackar, transporterar, importerar, lagrar och saluhåller är säkra och i övrigt överensstämmer med bestämmelserna. Med tanke på det ska företagaren ha ett system för egenkontroll som lämpar sig för hans verksamhet. Myndighetstillsynen har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att egenkontrollen fungerar och att stötta företagen i säkerhetsfrågor.

Anvisningar för planering av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet ges i det gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet och detaljerade anvisningar för planering av livsmedelstillsynen ingår i den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan dvs. VASU.

Mer information

Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU)
Gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet