Växter: tillsyn

Syftet med processerna inom växtproduktionen är att säkerställa den inhemska produktionens förutsättningar och konkurrenskraft genom att utrota farliga växtskadegörare, säkerställa att produktionsinsatserna (utsädet, föröknings- och plantmaterialen, skogsodlingsmaterialen, gödselmedlen och jordförbättringsmedlen) överensstämmer med kraven, att de är säkra och att de håller hög kvalitet genom att utöva tillsyn över interventionsmottagningen av spannmål, bekämpa flyghavre, testa växtsorter och svara för växtförädlarrätten och för beredningen och publikationen av Finlands nationella sortförteckning.

Verkställandet av tillsynen bygger på en tillsynsplan. Livsmedelsverket styr tillsynen som övriga myndigheter utövar och tillsynsarbetet utförs av bl.a. Livsmedelsverket, NTM-centralerna och auktoriserade kontrollörer. Verkställandet av tillsynen har beskrivits i den fleråriga nationella planen för tillsynen över livsmedelskedjan (VASU) och resultaten av tillsynen rapporteras årligen.