Revisioner av tillsynen över livsmedelskedjan

Med revisioner av tillsynen över livsmedelskedjan avses oberoende granskning av verksamheten inom myndighetstillsynen över den finländska livsmedelskedjan. Med revisioner säkerställs att den officiella tillsynen och resultaten av den överensstämmer med de planerade arrangemangen, att de är effektiva och lämpliga med tanke på uppnåendet av målen. 

Revisionerna av tillsynen över livsmedelskedjan inriktas på myndighetstillsynen över livsmedlen, djurens hälsa och välfärd och växtproduktionen. Livsmedelsverket svarar för revisionerna och de utsträcker sig till hela tillsynskedjan, till exempel till den tillsyn som regionförvaltningsverken, NTM-centralerna och kommunerna arrangerar.

Syftet med revisionerna är en kontinuerlig förbättring av den officiella tillsynen. Som ett resultat av revisionerna ges myndigheten rekommendationer om hur verksamheten kan förbättras. Revisionerna stöder ledningen av verksamheten.

EU-medlemsstaternas skyldighet att arrangera revisioner av myndighetstillsynen regleras i EU-lagstiftningen av den s.k. kontrollförordningen ((EG) nr 882/2004). Hur revisionssystemet byggs upp och hur revisionerna utförs regleras också av kommissionens beslut (677/2006/EG) och av den vägledning som revisionssamarbetsgruppen som medlemsstaterna bildar utarbetat.

Det finländska revisionssystemet förnyas som bäst. Material som hänför sig till revisionerna läggs till på denna sida så fort det blir färdigt.