VASU-rapporten 2018

De samhälleliga effektmålen för myndighetstillsynen över livsmedelskedjan uppnåddes huvudsakligen:

  • Livsmedelssäkerheten i Finland håller fortsättningsvis hög nivå,
  • Djursjukdomsläget är fortsatt gott: hos produktionsdjuren har inte konstaterats några farliga sjukdomar eller sjukdomar som lätt sprider sig, bortsett från IHN-epidemin hos regnbåge som började år 2017 och som effektivt gick att få under kontroll,
  • Läget för växtskadegörare är fortsatt gott: inga nya farliga växtskadegörare har etablerat sig permanent i landet.

I myndighetstillsynen över livsmedelskedjan ingår kontroll av växtproduktion, växthälsa och djurhälsa, djurens välbefinnande och produktion, försäljning och servering av livsmedel. Gemensamma satsningar på styrning av näringen och på rådgivning har gjorts i hela livsmedelskedjan: den intensiva dialogen har bidragit till att kraven har följts. Det riskbaserade utvecklandet av myndighetstillsynen har dessutom inriktat myndighetstillsynen och dess resurser rätt.

Förutsättningarna för växtproduktion

Förutsättningarna för växtproduktion och effektmålen för växthälsan uppnåddes. Farliga växtskadegörare upptäcktes, men de konstaterades inte ha etablerat sig permanent i Finland. De produktionsinsatser för jordbruket som finns på marknaden uppfyllde sina utlovade produktionsegenskaper och felaktiga produktpartier kunde genom åtgärder dras bort från marknaden. Företagen har ett klart större intresse av att öka sitt ansvar och förbättra sina egna riskhanteringsåtgärder.

Djurens hälsa och välbefinnande

Effektmålen för djurens hälsa och välbefinnande uppnåddes huvudsakligen. Läget för djursjukdomar och resistens mot mikrobläkemedel förblev gott. IHN konstaterades hos regnbåge (en fortsättning på sjukdomsepidemin 2017), men i övrigt påträffades inga djursjukdomar som är farliga eller som lätt sprider sig hos produktionsdjuren. Finland förblev alltjämt fritt från de flesta djursjukdomarna som kräver övervakning. Vid urvalsbaserade kontroll av djurens välbefinnande ökade antalet gårdar som uppfyller kraven. I samband med urvalskontroll av märkning och registrering av djur konstaterades missförhållanden på ungefär hälften av gårdarna, men allvarliga brister påträffades mer sällan (18 %). Näringens och djurhållarnas eget ansvarstagande är primärt när det gäller att främja djurens och följaktligen också människornas hälsa och välbefinnande.

Livsmedelssäkerhet

Nivån på livsmedelssäkerheten förblev som helhet på god nivå. Särskilda situationer i anslutning till livsmedels- och fodersäkerheten, såsom epidemiutredningar och återkallelser, sköttes effektivt. Verksamheten är mer förenlig med kraven och aktörerna tar mer ansvar än förut. Livsmedelskedjans aktörer betraktar mer än tidigare myndighetsverksamheten som ett stöd och ett mervärde som säkrar och verifierar att verksamheten är förenlig med kraven, vilket inverkar gynnsamt på företagets konkurrenskraft.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019