Hygienpass på basis av examen/utbildning

Hygienpasset kommer från och med den 1 januari 2020, när livsmedelslagen (23/2006) ändras, inte att fås på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. Alla personer som arbetar i livsmedelslokaler och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste genomgå ett hygienpasstest med godkänt resultat för att få ett hygienpass. Ett hygienpass som tidigare än den 31.12.2019 har beviljats på basis av examen eller utbildning är giltigt, om hygienpasset finns kvar. Om båda delarna av hygienpasset, både kortet och papperscertifikatet, tappas måste man avlägga hygienpasstestet med godkänt resultat för att få ett nytt hygienpass.

Vem kan få hygienpass på basis av examen/utbildning?

En person med en utbildning eller examen inom livsmedelsbranschen i vilken ingår tillräckligt med studier i livsmedelshygien kan få hygienpass utan att ha presterat ett hygienpasstest (godkänd examen eller utbildning ska ha presterats 1.1.1995 eller senare). Det finns mera detaljerad information om examina och utbildningar i bilaga 2 i Livsmedelsverkets bestämmelse om hygienkompetens (11/2019). Bestämmelsen hittar du på länken Lagstiftning och anvisningar”.

Då det gäller yrkesexamen ska examen vara slutförd. Då det gäller studier på högre nivå än så (institut-, yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå) räcker det även med studier som inte är slutförda, men då ska det framgå av studieregisterutdraget att en tillräcklig mängd studier/kurser har presterats. De enskilda studierna eller kurserna ska ha slutförts 1.1.1995 eller senare. 

Godkänns examina inom hälsovården?

Nej. Examina inom hälsovårdsbranschen koncentrerar sig på mikrobiologi, kontaminering och rengöring ur ett annat perspektiv än det livsmedelshygieniska. Egenkontroll, kontroll av livsmedlens temperaturer och livsmedelslagstiftningen ingår inte heller i undervisningen som föregår en examen inom hälsovårdsbranschen.

Om det i en examen inom hälsovårdsbranschen som är en högre examen än en yrkesexamen ingår tillräckligt med studier i livsmedelshygien, kan hygienpasstestaren bevilja hygienpass efter att ha konstaterat att så är fallet.

Hur kan jag få hygienpass på basis av min examen/utbildning?

Hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket kan bevilja hygienpass på basis av examen/utbildning. Du kan kontakta vilken hygienpasstestare som helst. Det finns en förteckning över nästan alla hygienpasstestare under länken Listan av hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket”.

Hygienpasstestaren, som man har avtalat med i förväg, ska ges följande dokument för beviljande av hygienpass:

  • Kopia av examensbeviset vars riktighet har intygats och studieregisterutdraget
  • Ett officiellt intyg av vilket namnändringen framgår, om namnet har ändrats efter att examen/utbildningen presterades

    (till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet/ämbetsintyg eller vigselbevis).

Hygienpasstestaren kontrollerar att hygienpass kan beviljas utgående från examensbeviset/studieregisterutdraget. Testaren beviljar hygienpasset med det namn och födelsedatum som finns i examensbeviset/studieregisterutdraget.