Krav på hygienkompetens

Livsmedelsverket utfärdar närmare bestämmelser om hygienkompetens i enlighet med livsmedelslagen (Livsmedelsverkets bestämmelse om hygienkompetens 7/2021). Dessa bestämmelser är till exempel föreskrifter om grunderna för hygienpasstestet, dess uppläggning och anordnande samt om bedömning av resultaten i hygienpasstestet. Hygienpasstestet är utarbetat så, att det förutsätter livsmedelshygienisk kompetens inom följande delområden:

1. Baskunskaper i mikrobiologi och om förorening av livsmedel (kontaminering)

Personen känner till

 • hurudana mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska riskfaktorer som förknippas med livsmedel.
 • vad mikrober är och var sådana förekommer.
 • vilka skador som mikrober kan förorsaka i arbete med livsmedel.
 • hur mikrober kan utnyttjas vid tillverkning av livsmedel.
 • hur det går att inverka på mikroberna med hjälp av exempelvis temperatur, surhet, fuktighet, syre och livsmedlets konsistens.
 • hur mikrober kan kontaminera ett livsmedel.
 • hur ett livsmedel kan förorenas kemiskt eller fysikaliskt.
 • vad som avses med lättfördärvliga livsmedel.
 • vad kontaminering (förorening) av och förskämning av livsmedel betyder.

2. Matförgiftningar, hygieniska arbetsmetoder

Personen känner till

 • vilka riskfaktorer som är förknippade med matförgiftningar.
 • hur man ska agera i fall av matförgiftning.
 • vilka som är livsmedelsföretagarens/den enskilda arbetstagarens skyldigheter då matförgiftning misstänks.
 • vilka som är myndighetens skyldigheter vid misstänkt matförgiftning.
 • hur matförgiftningar ska förebyggas och undvikas i arbetet.
 • vilka som är de vanligaste sjukdomsalstrarna som orsakar matförgiftningar.
 • vilka de allmänfarliga smittsamma sjukdomarna är.
 • under vilka förhållanden som mikrober som orsakar matförgiftningar kan leva och föröka sig.

Personen kan

 • identifiera riskfaktorer då det gäller råvaror och andra produkter.
 • hantera och förvara råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter på rätt sätt i varje skede av livsmedelskedjan.
 • tillverka, upphetta, kyla ned och frysa in livsmedel på rätt sätt.
 • hantera livsmedel på ett sådant sätt att risken för efterkontaminering är så liten som möjligt.
 • förstå betydelsen av att livsmedel hanteras på rätt sätt.
 • och vet hurudana arbetsrutiner som ska följas för att livsmedelshygienen ska vara god.

3. Personlig hygien

Personen kan

 • klä sig på ett sådant sätt som arbete med livsmedel förutsätter.
 • sköta sin personliga hygien och hålla händerna rena så att varken livsmedlen eller de ytor som livsmedlen kommer i kontakt med förorenas.
 • arbeta i enlighet med hygienbestämmelserna i lagstiftningen som gäller vid arbete med livsmedel..

4. Renhållning

Personen

 • förstår betydelsen av renhållning och avfallshantering vid arbete med livsmedel.
 • följer arbetsplatsens städplan.
 • kan uppskatta om rengöringsåtgärderna är tillräckliga.
 • håller arbetsmiljön tillräckligt ren.

5. Egenkontroll

Personen

 • förstår principen för egenkontroll och egenkontrollens betydelse.
 • kan utföra egenkontroll i sitt arbete.
 • vet vilka riskfaktorer som är förknippade med livsmedel.
 • vet vilka personer som är särskilt känsliga för risker förknippade med livsmedel.
 • vet hur riskfaktorer i anknytning till livsmedel kan förebyggas.

6. Lagstiftning, myndigheter

Personen vet

 • vad livsmedelshygien är.
 • vad man försöker uppnå med livsmedelshygien.
 • varför hygienkompetens behövs.
 • vad som avses med livsmedelshygienisk kompetens.
 • vilka allmänna krav som lagstiftningen ställer på hantering av livsmedel.
 • vilka lagar som reglerar livsmedel och hanteringen av livsmedel.
 • vilka myndigheter som ansvarar för livsmedelstillsynen.
Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021