Hygienpassets giltighetstid

I livsmedelslagen föreskrivs om hygienkompetens. Enligt lagen gäller hygienpasset tills vidare. Att det gäller tillsvidare innebär att hygienpasset gäller tills situationen eventuellt ändras någon gång på grund av en lagändring och hygienpasset eventuellt ges en viss giltighetstid.

Hygienpasset gäller tillsvidare från och med det ögonblick då det beviljades. Datumet för beviljandet är det datum då testet utfördes.

Om hygienpassets båda delar förkommer och hygienpasstestaren som beviljade det ursprungliga hygienpasset inte längre har testblanketten i arkivet, kan testaren inte bevilja ett nytt hygienpass.

Om det är fråga om ett hygienpass som beviljats på basis av en examen eller utbildning, är datum för beviljandet av passet samma datum som då testaren beställde det. OBS! Hygienpasset kommer från och med den 1 januari 2020 (livsmedelslagen 297/2021) inte att fås på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. Alla personer som arbetar i livsmedelslokaler och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste genomgå ett hygienpasstest med godkänt resultat för att få ett hygienpass. Ett hygienpass som tidigare än den 31.12.2019 har beviljats på basis av examen eller utbildning är giltigt, om hygienpasset finns kvar. Om båda delarna av hygienpasset, både kortet och papperscertifikatet, tappas eller namnet har ändrats måste man avlägga hygienpasstestet med godkänt resultat för att få ett nytt hygienpass.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021