Hygienpassets giltighetstid

I livsmedelslagen föreskrivs om hygienkompetens. Enligt lagen gäller hygienpasset tills vidare. Att det gäller tillsvidare innebär att hygienpasset gäller tills situationen eventuellt ändras någon gång på grund av en lagändring och hygienpasset eventuellt ges en viss giltighetstid.

Hygienpasset gäller tillsvidare från och med det ögonblick då det beviljades. Datumet för beviljandet är det datum då testet utfördes.

Om hygienpassets båda delar förkommer och hygienpasstestaren som beviljade det ursprungliga hygienpasset inte längre har testblanketten i arkivet, kan testaren inte bevilja ett nytt hygienpass.

Om det är fråga om ett hygienpass som beviljats på basis av en examen eller utbildning, är datum för beviljandet av passet samma datum som då testaren beställde det. I detta fall kan vilken testare som helst bevilja ett nytt hygienpass för att ersätta det som förkommit, om kunden ger testaren en bestyrkt kopia av examensintyget med studieregisterutdrag.