Rättigheter och skyldigheter

De av Livsmedelsverket godkända hygienpasstestarna har rätt att ordna hygienpasstester och bevilja hygienpassen. Till hygienpasstestarens skyldigheter hör bland annat att informera om testtillfällen, organisera och övervaka tester, kontrollera testdeltagarnas identitet, kontrollera testblanketterna, bevilja och distribuera hygienpassen.

Rätten att fungera som en av Livsmedelsverket godkänd hygienpasstestare är en personlig rättighet. Testaren fungerar självständigt, är likställd med en tjänsteman, och ansvarar personligen för allt som hör till denna verksamhet. Så är det även då testaren ordnar hygienpasstester eller beviljar hygienpassen som förknippas med testarens arbetsuppgifter i arbetsgivarens tjänst. I all verksamhet som gäller kompetenstestning ska författningarna som berör kompetenstestning samt myndighetsanvisningarna iakttas i första hand och arbetsplatsens egna instruktioner och praxis i andra hand.

Godkännandet som hygienpasstestare får testaren behålla vid exempelvis byte av arbetsplats, tjänsteledighet eller då testaren går i pension. Rätt att tjänstgöra som hygienpasstestare kvarstår också exempelvis under semester, tjänsteledigt eller annan liknande frånvaro. En godkänd hygienpasstestare får inte på eget initiativ eller på anhållan ens tillfälligt, ge, överföra eller lämna sina rättigheter och skyldigheter som hygienpasstestare och inte heller sina användarnamn i databasen Frågebanken till någon person, hygienpasstestare, arbetsgivare eller till exempel vid byte av arbetsplats. Hygienpasstestaren ansvarar för ordnandet av hygienpasstester och för beviljandet av hygienpass med sina användarnamn. Om hygienpasstestaren vet eller misstänker att koderna har hamnat i fel händer, ska detta meddelas till Livsmedelsverket omedelbart via Kontakt i Frågebanken.

Kompetenstestarnas verksamhet styrs av:  

Då hygienpasstestaren utför uppgifter om vilka föreskrivs i paragraferna om kompetenstestning i livsmedelslagen tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Testarna har godkännande av Livsmedelsverket och är personer som utövar offentlig makt och är likställda med tjänstemän och vid behov tillämpas bestämmelserna om tjänstebrott enligt 40 kapitlet i strafflagen. Testarna beaktar i sin verksamhet även andra, mera allmänna bestämmelser och anvisningar som gäller tjänstemän. Oegentligheter och väsentliga brister i verksamheten leder till att hygienpasstestaren förlorar sina rättigheter och rättsliga åtgärder vidtas vid behov.

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2020