Rättigheter och skyldigheter

De av Livsmedelsverket godkända hygienpasstestarna har rätt att ordna hygienpasstester och bevilja hygienpassen. Till hygienpasstestarens skyldigheter hör bland annat att informera om testtillfällen, organisera och övervaka tester, kontrollera testdeltagarnas identitet, kontrollera testblanketterna, bevilja och distribuera hygienpassen.

Rätten att fungera som en av Livsmedelsverket godkänd hygienpasstestare är en personlig rättighet. Testaren fungerar självständigt, är likställd med en tjänsteman, och ansvarar personligen för allt som hör till denna verksamhet. Så är det även då testaren ordnar hygienpasstester eller beviljar hygienpassen som förknippas med testarens arbetsuppgifter i arbetsgivarens tjänst. I all verksamhet som gäller kompetenstestning ska författningarna som berör kompetenstestning samt myndighetsanvisningarna iakttas i första hand och arbetsplatsens egna instruktioner och praxis i andra hand.

Godkännandet som hygienpasstestare får testaren behålla vid exempelvis byte av arbetsplats, tjänsteledighet eller då testaren går i pension. Rätt att tjänstgöra som hygienpasstestare kvarstår också exempelvis under semester, tjänsteledigt eller annan liknande frånvaro. En godkänd hygienpasstestare får inte på eget initiativ eller på anhållan ens tillfälligt, ge, överföra eller lämna sina rättigheter och skyldigheter som hygienpasstestare och inte heller sina användarnamn i databasen Frågebanken till någon person, hygienpasstestare, arbetsgivare eller till exempel vid byte av arbetsplats. Hygienpasstestaren ansvarar för ordnandet av hygienpasstester och för beviljandet av hygienpass med sina användarnamn. Om hygienpasstestaren vet eller misstänker att koderna har hamnat i fel händer, ska detta meddelas till Livsmedelsverket omedelbart via Kontakt i Frågebanken.

Hygienpasstestarnas verksamhet styrs av 

Då hygienpasstestaren utför uppgifter om vilka föreskrivs i paragraferna om kompetenstestning i livsmedelslagen tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Testarna har godkännande av Livsmedelsverket och är personer som utövar offentlig makt och är likställda med tjänstemän och vid behov tillämpas bestämmelserna om tjänstebrott enligt 40 kapitlet i strafflagen. Testarna beaktar i sin verksamhet även andra, mera allmänna bestämmelser och anvisningar som gäller tjänstemän. Oegentligheter och väsentliga brister i verksamheten leder till att hygienpasstestaren förlorar sina rättigheter och rättsliga åtgärder vidtas vid behov.

Avstående från hygienpasstestarens rättigheter

Om du inte längre ämnar ordna och/eller inte hittills har arrangerat hygienpasstester och beviljat hygienpass och vill avstå från testarens rättigheter, meddela då Livsmedelsverket om förhållandet. Anmälan ska göras skriftligen med att man i Frågebankens avsnitt KONTAKTER - Välj ett meddelande till Livsmedelsverket - Annat meddelande använder de egna och personliga koder som Livsmedelsverket har gett. På basis av den skriftliga anmälan beslutar Livsmedelsverket om återtagande av testarens rättigheter.

Hygienpasstestare har inte varit aktivt i mer än tre år

I dag finns det cirka 1500 personer på olika håll i Finland som är verksamma som hygienpasstestare, som har godkänts av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket övervakar aktiviteterna av hygienpasstestare. Om testaren inte har arrangerat tester eller beviljat hygienpass i mer än tre år Livsmedelsverket kommer först att skicka ett hörande till testaren (livsmedelslagen 20 §).

Hygienpasstestarens rättigheter kommer att återkallas på följande fall:

  • testaren svarar på hörande och svarar att han/hon inte kommer att fortsätta som testaren
  • testaren inte svarar på hörande
  • testaren har inte nåtts (hörandet returnerar till Livsmedelsverket)

Besluten från alla hygienpasstestare som har återkallats testarens rättigheter finns tillgängliga från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022