Information för livsmedelsföretagare

1. Allmän skyldighet att handleda

Livsmedelsföretagare ska se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter. (Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004, punkt 1, kapitel XII i bilaga II)

Det här gäller alla som arbetar i en livsmedelslokal, oberoende av vilka livsmedel som hanteras eller på vilket sätt de hanteras. Även personer som arbetar i en livsmedelslokal, till exempel underhålls- och städpersonal, och i vars uppgifter inte ingår egentlig hantering av livsmedel ska vara medvetna om och kunna beakta effekterna av deras arbetsmetoder och förfaranden då det gäller livsmedel som hanteras i livsmedelslokalen.

2. Säkerställande av hygienkompetens

Från vem och i vilket skede ska operatören säkerställa hygienpass?

Livsmedelsföretagaren ska se till att de som arbetar med att hantera oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal har ett hygienpass över livsmedelshygienisk kompetens enligt en modell godkänd av Livsmedelsverket, om personen i fråga har arbetat med uppgifter som förutsätter hantering av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokaler under sammanlagt minst tre månader (livsmedelslagen 297/2021 19 § 1 mom.). Till de tre månaderna räknas även tidigare motsvarande arbeten, vilket innebär att tre månader inte blir till noll i början av varje arbetsförhållande.

Hur ska företagaren säkerställa att arbetaren har ett hygienpass?

 • Då hygienpass krävs för arbetsuppgifterna, ska arbetaren uppvisa endera delen av hygienpasset i original för företagaren. Företagaren måste också se till att hygienpasset faktiskt tillhör den person som uppvisar hygienpasset.
 • Ett examensbevis i livsmedel kan inte användas för att bevisa hygienkompetens.
 • Hygienpassets båda delar har samma värde, och arbetaren kan antingen uppvisa hygienpasskortet eller intyget i pappersformat för arbetsgivaren.
 • Fotokopior av hygienpasset duger inte för att påvisa hygienkompetens.
 • Sifferserien i hygienpasset duger inte för att påvisa hygienkompetens.

Vem äger det ursprungliga hygienpasset?

 • Hygienpasset tillhör den personen till vilket det har beviljat.
 • Då man får ett hygienpass ska man kontrollera att man själv fått båda delarna av hygienpasset i original. 
 • Hygienpasset beviljas i sökandens namn och är alltid personlig egendom oberoende av vem som har betalat för hygienpasstestet/hygienpasset. 

Vad betyder så kallad tillfälligt intyg?

 • Ett så kallad tillfälligt intyg är inte ett riktigt hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell, och det ersätter inte det riktiga hygienpasset.
 • Hygienkompetens kan inte bevisas med ett så kallad tillfälligt intyg som skrivits ut av testaren. För arbetsgivaren eller företagaren ska man alltid uppvisa ett hygienpass i original i enlighet med Livsmedelsverkets modell.
 • Vid behov kan hygienpasstestaren ge ett så kallad tillfälligt intyg till en person som har presterat ett hygienpasstest med godkänt resultat, om personen ber om det. 
 • Intyget skrivs i fritt format av testaren, där denna intygar att personen i fråga har deltagit i ett hygienpasstest som testaren har ordnat och presterat testet med godkänt resultat.
 • Testdeltagarna ber i allmänhet om ett så kallad tillfälligt intyg för att påvisa exempelvis vid en arbetsintervju eller för en ny arbetsgivare att de har presterat hygienpasstestet med godkänt resultat. I dessa situationer har klienten ännu inte hunnit få ett hygienpass av testaren.
 • Ett så kallad tillfälliga intyget är inte giltigt för alltid, utan bara tills personen får det faktiska hygienpasset. Detta tar vanligtvis högst en månad från testdatumet.

Är utländska hygienpass giltiga i Finland?

Hygienpass som presterats utomlands går inte att använda i Finland.

Hur länge är ett hygienpass gilltigt?

Information finns på Livsmedelsverkets sidan Hygienpassets giltigshetstid

3. Skyldighet att föra journal

Varifrån kommer skyldigheten?

Livsmedelsföretagare ska föra bok över den livsmedelshygieniska kompetensen hos personer som arbetar i livsmedelslokalen och på begäran visa upp uppgifterna för tillsynsmyndigheten. (Livsmedelslagen 297/2021 19 § 3 mom.)

Vilken typ av journalföringen kan vara?

Journalföringen kan vara

 • kopior av de presenterade hygienpassen
 • en förteckning över de personer av vilka hygienpass krävs, och som har presenterat hygienpasset i original till företagaren.
 • I livsmedelslokaler där det endast finns få anställda kan som journalföring även godkännas att de anställda presenterar hygienpassen i original till övervakaren.

Bokföring kan vara i pappersformat, elektroniskt eller båda. Företagaren måste kunna presentera den för övervakaren.

4. Vad som betraktas som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel?

Livsmedelsverket har sammanställt en tabell över vad som betraktas som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel och vem som ska ha hygienpass. Det presenteras i tabellen med hjälp av praktiska exempel. I tabellen finns också de grupper som enligt 19 § i livsmedelslagen (297/2021) inte behöver ha hygienpass även om de arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel. Tabellen finns på Livsmedelsverkets webbplats under Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel.

5. Vem kan bevilja ett hygienpass?

Livsmedelsverkets godkända hygienpasstestarna beviljar hygienpass Listan av hygienpasstestare

 

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

Observera att vanlig, osäkrad e-post inte är informationssäker. Skicka e-postmeddelanden som innehåller konfidentiella eller på annat sätt känsliga ärende eller handlingar till Livsmedelsverket via tjänsten Säkerhetsmeddelanden. Med ett säkerhetsmeddelande kan du även skicka stora bilagor.

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2022