Information för livsmedelsföretagare

1. Allmän skyldighet att handleda

Livsmedelsföretagare ska se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter. (Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004, punkt 1, kapitel XII i bilaga II)

Det här gäller alla som arbetar i en livsmedelslokal, oberoende av vilka livsmedel som hanteras eller på vilket sätt de hanteras. Även personer som arbetar i en livsmedelslokal, till exempel underhålls- och städpersonal, och i vars uppgifter inte ingår egentlig hantering av livsmedel ska vara medvetna om och kunna beakta effekterna av deras arbetsmetoder och förfaranden då det gäller livsmedel som hanteras i livsmedelslokalen.

2. Säkerställande av hygienkompetens

Livsmedelsföretagaren ska se till att de som arbetar med att hantera oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal har ett hygienpass över livsmedelshygienisk kompetens enligt en modell godkänd av Livsmedelsverket, om personen i fråga har arbetat med uppgifter som förutsätter hantering av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokaler under sammanlagt minst tre månader (livsmedelslagen 23/2006 27 § 1 mom.). Till de tre månaderna räknas även tidigare motsvarande arbeten, vilket innebär att tre månader inte blir till noll i början av varje arbetsförhållande.

Hygienpasset beviljas i sökandens namn och är alltid personlig egendom oberoende av vem som har betalat för hygienpasstestet/hygienpasset. Då man får ett hygienpass ska man kontrollera att man själv fått båda delarna av hygienpasset i original. Då hygienpass krävs för arbetsuppgifterna, ska arbetaren uppvisa endera delen av hygienpasset i original för företagaren. Hygienpassets båda delar har samma värde, och arbetaren kan antingen uppvisa hygienpasskortet eller intyget i pappersformat för arbetsgivaren. Fotokopior av hygienpasset duger inte för att påvisa hygienkompetens.

Vid behov kan hygienpasstestaren ge ett så kallad tillfälligt intyg till en person som har presterat ett hygienpasstest med godkänt resultat, om personen ber om det. Intyget skrivs i fritt format av testaren, där denna intygar att personen i fråga har deltagit i ett hygienpasstest som testaren har ordnat och presterat testet med godkänt resultat. Ett så kallad tillfälligt intyg är inte ett riktigt hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell, och det ersätter inte det riktiga hygienpasset. Testdeltagarna ber i allmänhet om ett så kallad tillfälligt intyg för att påvisa exempelvis vid en arbetsintervju eller för en ny arbetsgivare att de har presterat hygienpasstestet med godkänt resultat. I dessa situationer har klienten ännu inte hunnit få ett hygienpass av testaren. Hygienkompetens kan inte bevisas med ett så kallad tillfälligt intyg som skrivits ut av testaren. För arbetsgivaren eller företagaren ska man alltid uppvisa ett hygienpass i original i enlighet med Livsmedelsverkets modell.

Hygienpass som presterats utomlands går inte att använda i Finland.

3. Skyldighet att föra journal

Livsmedelsföretagare ska föra bok över den livsmedelshygieniska kompetensen hos personer som arbetar i livsmedelslokalen och på begäran visa upp uppgifterna för tillsynsmyndigheten. (Livsmedelslagen 23/2006 27 § 3 mom.)

Journalföringen kan vara

  • kopior av de presenterade hygienpassen
  • en förteckning över de personer av vilka hygienpass krävs, och som har presenterat hygienpasset i original till företagaren.
  • I livsmedelslokaler där det endast finns få anställda kan som journalföring även godkännas att de anställda presenterar hygienpassen i original till övervakaren.

 

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

  • hygieniapassi@ruokavirasto.fi
  • Servicenummer 029 5300 402 tisdagar kl. 9-12.
Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020