Lagstiftning och anvisningar

Författningar och bestämmelse som berör livsmedelshygienisk kompetens:

Det finns dessutom mera detaljerade och utförliga anvisningar om organisering av hygienpasstester, beviljande av hygienpass, hygienpasstestarens andra skyldigheter och användning av databasen Frågebanken i Livsmedelsverkets anvisning om hygienpasstestarens verksamhet (16020/6) (bara på finska). 

 

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2020