Lagstiftning och anvisningar

Författningar och bestämmelse som berör livsmedelshygienisk kompetens:

Det finns dessutom mera detaljerade och utförliga anvisningar om organisering av hygienpasstester, beviljande av hygienpass, hygienpasstestarens andra skyldigheter och användning av databasen Frågebanken i Livsmedelsverkets anvisning om hygienpasstestarens verksamhet (16020/6) (bara på finska). 

Mer information

  • Om hantering, lagring, transport, försäljning, servering etc. av livsmedel föreskrivs i flera olika författningar. Författningarna finns i Finlex författningssamling www.finlex.fi.
  • FöretagsFinland Företagets tillstånd