Information om främmande ämnen

Evira har publicerat ett omfattande informationspaket om cirka 40 olika främmande ämnen eller kategorier främmande ämnen. I rapporten beskrivs förekomsten av främmande ämnen i livsmedel, forskningen kring och beräknade intag av sådana ämnen, deras skadeverkningar på hälsan och de viktigaste tillsynsbehoven jämte lagstiftningen som hänför sig till sådana ämnen. Rapporten tjänar såväl olika myndigheter och forskare som konsumenter som är intresserade av ämnesområdet.

Eviras publikation 2/2013 Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (på finska)

Sammanlagt 20 finländska experter på främmande ämnen på olika sektorforskningsanläggningar och olika förvaltningsområden har deltagit i arbetet med att skriva och granska rapportens innehåll.

På sidorna över främmande ämnen har också separat sammanförts information om vissa främmande ämnen som är aktuella ur forskningens, riskvärderingens eller tillsynens synvinkel.

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2018