Etylenoxid

Vad är etylenoxid?

Etylenoxid är ett ämne som klassificeras som cancerframkallande, mutagent och reproduktionstoxiskt. Det har inte varit möjligt att fastställa ett toxikologiskt gränsvärde eller en gräns för tryggt intag av ämnet. Därför får ämnet inte alls hamna i livsmedelskedjan.

I vilka livsmedel har etylenoxid påträffats?

Hittills har etylenoxid påträffats i olja som framställts av sesamfrön och frön samt i tahiner, ingefärsextrakt och pulver av johannesbrödträd (E410), guarkärnmjöl (E412) och xantangummi (E415) som används som tillsats. Information om genomförda återkallelser.

Hur har etylenoxid hamnat i livsmedel?

Det finns inga exakta uppgifter om detta. Hittills har ursprungslandet för alla livsmedel varit utanför EU. Ämnet används i vissa delar av världen som växtskyddsmedel för att sterilisera till exempel frön och kryddor. I EU är det förbjudet att använda etylenoxid för sterilisering av livsmedel.

Vad ska man göra om ett livsmedel innehåller etylenoxid?

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung fastställs ett gränsvärde för förekomst av etylenoxid. De fastställda gränsvärdena är inte gränsvärden för toxikologisk säkerhet. De är tekniska och baserar sig på de nivåer som fastställs i analysmetoderna. Om en aktör inom livsmedelsbranschen får veta att ett livsmedel som aktören har släppt ut på marknaden innehåller etylenoxid över den maximimängd som anges i lagen, ska företaget vidta åtgärder för att återkalla produkten och informera konsumenterna om detta.

Vad ska man göra om det vid framställningen av ett livsmedel har använts en råvara som innehåller etylenoxid?

Med stöd av försiktighetsprincipen ska också livsmedel som innehåller en råvara som innehåller etylenoxid dras tillbaka från marknaden. Även om det i själva slutprodukten inte längre vid undersökningar kan fastställas etylenoxid, kan ämnet fortfarande finnas kvar i produkten. Det har inte varit möjligt att fastställa någon gräns för ett säkert intag och förekomsten av ämnet i livsmedel i vilken koncentration som helst kan utgöra en potentiell risk för konsumenten.
EU kommissionen och medlemsstaterna har offentliggjort ett ställningstagande om tillsatser som innehåller etylenoxid pdf

Jag har ätit en produkt som nu dras tillbaka från marknaden. Ska jag vara orolig?

Det är inte känt att etylenoxid i låga halter orsakar omedelbar allvarlig hälsorisk, men produkterna bör inte användas. De skadliga effekterna uppstår sannolikt först efter långvarig kontinuerlig användning. Det är därför nödvändigt att dra tillbaka från marknaden varje produkt som innehåller etylenoxid.

Sidan har senast uppdaterats 17.9.2021