Fipronil

Fipronil är ett läkemedel med bred verkan som används utvärtes för bekämpning och förebyggande av bland annat löss och fästingar på hundar och katter även i Finland. Fipronil kan också användas i biocidprodukter för bekämpning av skadedjur i noggrant avgränsade objekt. I Finland och på annat håll inom EU får fipronil inte användas för produktionsdjur, såsom värphöns.

I Mellaneuropa konstaterades sommaren 2017 fipronil i ägg. Företag specialiserade på skadedjursbekämpning misstänks ha tillsatt fipronil i medel som ska hålla kvalster borta från hönsen för att öka medlens effekt.

Tyska riskvärderingsmyndigheten, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), har utvärderat fipronilets inverkningar på hälsan, om ämnet konstateras i livsmedel av animaliskt ursprung. Enligt utvärderingen är direkta (akuta) skadliga inverkningar på barns hälsa möjliga vid den högsta halt fipronil som i samband med detta fall uppmätts i äggen. Det innebär ändå inte att skadeverkningar nödvändigtvis uppkommer. För andra konsumentkategorier förekommer i praktiken ingen risk.

Fipronilets och dess metaboliters och nedbrytningsprodukters egenskaper har utvärderats bland annat utgående från djurförsök. I djurförsök har skadeverkningarna som konstaterats visat sig först vid betydligt högre fipronilhalter och efter en längre exponering än vad som konstaterats i samband med detta fall. Ämnet har inte konstaterats medföra någon risk för cancer hos människan. Om fipronil intas i stora mängder eller om exponeringen är långvarig kan skadliga inverkningar bland annat på centrala nervsystemet och levern förekomma.

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018