Europeiska kommissionens riktlinje om gränsvärdena för fipronil i livsmedel

Europeiska kommissionen har förmedlat följande meddelande om undersökning av ägg, produkter som innehåller ägg och kycklingkött med tanke på fipronil. Detta meddelande är inte någon uppmaning till företagarna att vidta omedelbara undersökningar. I meddelandet framförs kommissionens synpunkt på gränsvärdena som ska tillämpas, om produkter undersöks.

Utgående från den information vi nu har tillgång till och i avsikt att säkerställa en hög nivå på skyddet av människors hälsa anser kommissionen det nödvändigt att vidta följande åtgärder för bearbetade produkters del.

  • Om det i en bearbetad produkt konstateras fipronil i en halt som överstiger den lagliga gränsen 0,005 mg/kg (beaktande de förändringar i halten som torkning, utspädning och bearbetning medför eller ingrediensens (hönsägg/broilerkycklingkött) relativa andel av den bearbetade produkten), ska partiet bearbetade produkter i fråga återkallas från marknaden.
  • Alla de gårdar, på vilka det/de misstänkta företaget/företagen utfört en bekämpningsmedelsbehandling eter januari 2017 har identifierats och spärrförklarats. De frias endast om proverna inte längre överskrider gränsvärdet för rester. Gårdarna förblir spärrförklarade och äggen/kycklingköttet återkallas från marknaden, om proverna konstateras strida mot kraven. Sådana ägg/sådant kycklingkött ska bortskaffas och får inte användas för produktion av livsmedel. Om resultatet av analysen av äggen överstiger 0,72 mg/kg eller för kycklingkötts del 0,77 mg/kg (möjlig akut hälsorisk) ska också äggen/kycklingköttet som nått konsumenterna återkallas och de bearbetade produkterna som tillverkats av dem ska spåras och återkallas från marknaden.Det är också viktigt att understryka att varje livsmedelsföretagare enligt EU-lagstiftningen är skyldig att säkerställa att ingredienserna/råvarorna som används vid tillverkning av livsmedel uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Livsmedelsföretagarna måste således säkerställa att äggen/äggprodukterna/kycklingköttet som används vid produktion av livsmedel inte överskrider det gränsvärde för rester som EU fastställt för fipronil.
Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019