Frågor och svar om fipronil

Varför väckte äggen uppståndelse i Mellaneuropa?

Äggen konstaterades innehålla fipronil som allmänt används för bekämpning av parasiter på sällskapsdjur men som inte godkänts för användning inom livsmedelsproduktionen såsom i hönsbesättningar. I några holländska hönsbesättningar har för bekämpning av parasiter använts en produkt, i vilken man i strid mot bestämmelserna tillsatt fipronil för att höja effekten hos produkten som använts för bekämpning. Polisen utreder om företaget som specialiserat sig på skadedjursbekämpning gjort sig skyldigt till bedräglig verksamhet.

Vad är fipronil?

Fipronil är ett läkemedel med bred verkan som används utvärtes för bekämpning och förebyggande av bland annat löss och fästingar på hundar och katter även i Finland. Fipronil kan också användas som bekämpningsmedel i noggrant avgränsade objekt. I Finland och på annat håll inom EU får fipronil inte användas för produktionsdjur, såsom värphöns.

Införs det ägg eller äggberedningar från Mellaneuropa till Finland?

Till Finland har inte införts sådana ägg från Mellaneuropa som är avsedda för detaljhandeln. Största delen av äggen som konsumeras i Finland produceras också här. Införseln av ägg till Finland begränsas framförallt av salmonellakontrollen som i Finland ställer strängare krav än på andra håll i Europa.

Till Finland införs små mängder äggberedningar för industrins behov. I Finland har i lager påträffats ett parti äggpulver som innehåller fipronil och som införts från Danmark. Råvarorna till äggpulvret härstammar från Mellaneuropa. Produkten har inte använts i livsmedel och företaget har självt försatt den i användningsförbud.

Behöver jag oroa mig, om jag ätit holländska ägg?

Nej. Fipronilhalterna som konstaterats i äggen har varit så låga att de inte medför någon hälsorisk för konsumenten. Leveransen av ägg från de kontaminerade gårdarna har stoppats och det kommer således inte ut nya ägg på marknaden från gårdarna i fråga.

Om man antar att alla ägg innehåller fipronil 1,2 mg/kg dvs. den högsta halt som uppmätts i samband med detta fall, kunde en vuxen som väger cirka 65 kg äta 7 ägg per dygn och ett barn som väger cirka 20 kg på motsvarande sätt cirka två ägg per dygn utan att det skadar hälsan.

Läs mer: De holländska myndigheternas förteckning över identifikationsuppgifterna för äggen som innehåller fipronil

Behöver jag oroa mig, om jag ätit livsmedel som innehåller holländska ägg?

Nej. Fipronilhalterna som konstaterats i äggen har varit så låga att de inte medför någon hälsorisk för konsumenten. Äggen som använts vid framställning av lika livsmedel, såsom kex eller tårtbotten, utgör dessutom endast en liten del av hela produkten.

Kan jag äta holländska ägg?

Ja, det kan du. I detaljhandeln finns inte längre sådana ägg som kunde härstamma från sådana gårdar, där fipronil använts. Myndigheterna vet vilka gårdarna är och äggen som levererats från dem har återkallats från marknaden och bortskaffats. Värphönsen har också bortskaffats. Gårdarna i fråga får inleda sin verksamhet på nytt först efter att de konstaterats rena.

Utövas det tillsyn över resterna av fipronil i livsmedel av animaliskt ursprung?

Livsmedel av animaliskt ursprung som producerats i Finland har inte undersökts med tanke på rester av fipronil inom ramen för det nationella programmet för tillsynen över rester av främmande ämnen. Meningen är att man framöver i programmet undersöker livsmedel också med tanke på fipronil som en del av bekämpningsmedelsundersökningarna.

Livsmedelsföretagarna kan utgående från sin egen riskvärdering antingen undersöka eller låta undersöka råvarorna man använder också med tanke på fipronil utöver övriga rester av bekämpningsmedel eller förutsätta detta av råvaruleverantörerna.

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2018