Om säkerheten hos fipronil

Konsumentsäkerheten hos alla läkemedel och ämnen som i EU används för bekämpning av skadedjur har grundligt utvärderats innan läkemedlet eller ämnet godkänts för användning.

Acceptabelt dagligt intag: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA (European Food Safety Authority) har utvärderat det acceptabla dagliga intaget (ADI) för fipronil till 0,0002 mg per kilo kroppsvikt och dygn. Detta s.k. ADI-värde (Acceptable Daily Intake) beskriver den mängd ämne som människan dagligen kan exponeras för hela livet ut utan skadeverkningar på hälsan. ADI anges som milligram per kilo kroppsvikt och dygn och det gäller såväl vuxna som barn. Mellan den högsta dosen som i djurförsök konstaterats orsaka skada och det acceptabla dagliga intaget har använts en s.k. säkerhetskoefficient som för fipronil är 100.

Akut referensdos: EFSA har utvärderat fipronilets säkerhet också i samband med en kortvarig exponering. Denna s.k. akuta referensdos ARfD, Acute Reference Dose, för fipronil är 0,009 mg per kilo kroppsvikt och dygn. ARfD-värdet beskriver den halt av ett ämne som människan kan inta per dygn utan direkta skadeverkningar på hälsan. Då ARfD-värdet fastställts har man använt en säkerhetskoefficient som för fipronil är 100.

Då konsumentens exponering för fipronilresterna som konstaterats i ägg utvärderas jämförs halterna som uppmätts i livsmedlet och mängderna livsmedel som används med ADI- och ARfD-värdena. Om mängden fipronil som erhålls ur ett livsmedel överstiger ARfD-värdet innebär det inte direkt att livsmedlet orsakar en direkt fara för konsumenten. Att skadeverkningar visar sig kan ändå inte uteslutas. Fipronilets och sulfonmetabolitens toxicitet kan jämföras med varandra och bägge ska således beaktas i utvärderingarna.

Läs mer: EFSA Scientific report (2006) 65, 1-110. Conclusion on the peer review of fipronil.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2006.65r/epdf

Högsta tillåtna mängden rester i livsmedel – MRL-värdet (maximum residue limit): Med högsta tillåtna mängden rester avses den högsta tillåtna mängden rester av ett ämne i livsmedel. Högsta tillåtna mängder fastställs bl.a. på basen av god jordbrukspraxis och de fastställs således på den lägsta möjliga nivå med vilken önskad inverkan uppnås. I praktiken innebär det att de högsta tillåtna mängderna ofta är mycket mindre än de hälsomässigt godtagbara halterna. De högsta tillåtna mängderna är inga säkerhetsgränser och en överskridning av den högsta tillåtna mängden innebär således inte någon direkt hälsorisk.

Den högsta tillåtna mängden MRL som fastställts för fipronil i ägg och kycklingkött är 0,005 mg/kg ((EG) nr 396/2005) och den är fastställd vid analysmetodens bestämningsgräns. Ovan nämnda MRL är fastställt för summan av fipronil och sulfonmetabolit (uttryckt som fipronil). https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en

Då man utvärderar om ett livsmedel överensstämmer med bestämmelserna jämförs halterna rester som konstaterats i undersökningar med det MRL-värde som fastställts för ämnet (0,005 mg/kg). EU:s kommission har gett en tillsvidare gällande vägledning (RASFF notif 2017.1065, fup297) till alla medlemsländer om åtgärderna som ska vidtas om man i ägg eller kycklingkött konstaterar fipronilrester i halter som överstiger de halter, vid vilka det inte kan uteslutas att akuta skadeverkningar uppkommer.

Läs mer: Fipronil - Anvisningar för riskhantering

Myndighetsvärderingar: De tyska myndigheterna (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) har i samband med detta fall publicerat utvärderingar av fipronilets säkerhet med tanke på konsumenten, om ämnet konstateras i ägg eller kycklingkött. Utvärderingarna uppdateras vid behov, om nya utredningar ger anledning till det.

30.7.2017: BfR utvärderade konsumenternas exponering för fipronil utgående från enstaka resultat av undersökningar av ägg och kycklingkött användande de högsta halterna som konstaterats i Belgien och som för ägg som högst var 1,2 mg/kg och för kycklingkött 0,0156 mg/kg (s.k. worst case scenario). Utgående från europeiska konsumtionssiffror översteg intaget av fipronil endast i kategorin några små barn det akuta referensvärdet 1,6-faldigt. På basen av det kan uppkomsten av akuta skadeverkningar inte uteslutas.

8.8.2017 och 11.8.2017: BfR utvärderade säkerheten hos ägg och kycklingkött utgående från tyska myndighetsundersökningar. Fipronilhalterna som konstaterats i ägg var som högst 0,45 mg/kg, i unghönor och värphönor 0,175 mg/kg. Någon akut fara påvisades inte för någon som helst konsumentkategori, eftersom intaget av fipronil endast var 23 och 62 % av ARfD.

11.8.2017: BfR publicerade 11.8.2017 en tillsvidare gällande utvärdering av fipronilets säkerhet med tanke på konsumenten i sådana fall, då exponeringen för fipronil varit långvarig och konsumtionen av livsmedel följer de genomsnittliga konsumtionsmängderna. I utvärderingen beaktas utöver äggen och kycklingköttet också alla andra produkter, via vilka man kan exponeras för fipronil. På basen av informationen om såväl tyskarnas som européernas konsumtion av livsmedel överstiger ingen konsumentkategoris intag av fipronil ADI-värdet och utgående från den information vi nu har är hälsoskador således inte sannolika.

Läs mer: http://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/fipronil-201485.html

De franska myndigheterna (L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses)) har publicerat utvärderingar av fipronilets säkerhet med tanke på konsumenten, om ämnet konstateras i ägg eller kycklingkött (21.8.2017)

Läs mer: https://www.anses.fr/en/content/assessment-risks-associated-consumption-eggs-and-egg-products-contaminated-fipronil-updated

Fipronil som läkemedel: Fipronil är godkänt för utvärtes bruk mot parasiter på sällskapsdjur även i Finland, men det får inte användas för sådana djur, som är avsedda att användas som livsmedel eller som producerar livsmedel, såsom ägg.

Läs mer: Receptfria läkemedel mot ektoparasiter på sällskapsdjur, (på finska)

Fipronil som biocid: I Finland används inte längre några växtskyddsmedel som innehåller fipronil och på EU-nivå löper godkännandet av fipronil som verksam substans inom växtskyddet ut 30.9.2017. Däremot används i Finland ett biocidpreparat som innehåller fipronil för bekämpning av kackerlackor. Det är enbart avsett för yrkesbruk i industribyggnader, bostadsbyggnader och offentliga byggnader och användning av preparatet förutsätter avlagd examen i skadedjursbekämpning.

Läs mer om biocider: http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Kemikalierbiocidervaxtskyddsmedel/Biocider/

 

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2018