Är energidrycker säkra?

EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedelsbranschen samt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA

EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel SCF (Scientific Committee on Food) kom med ett utlåtande om energidryckernas och dessas uppiggande ingrediensers säkerhet år 1999 och kompletterade sitt utlåtande år 2003.

Enligt kommittén är koffeinhalterna i energidryckerna inte så höga, att koffeinmängderna man intar vid måttlig användning skulle vara skadliga för friska vuxna.

Åt barn rekommenderas energidrycker ändå inte på grund av att de innehåller koffein, eftersom redan en liten mängd koffein hos barn kan medföra upprördhet, irritation, spänningstillstånd och rastlöshet. Rikliga intag av koffeinhaltiga drycker såsom kaffe och energidrycker rekommenderas inte heller för gravida kvinnor. Kommittén uppskattar att 300 mg/dygn är ett säkert koffeinintag för gravida kvinnor. På basis av de nya forskningsresultaten har det förts diskussioner om att ställa den trygga gränsen vid 200 mg.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA gav den 15.2.2009 ett vetenskapligt utlåtande om två ingredienser taurin och glukuronolakton, som förekommer allmänt i energidrycker. Enligt utlåtandet är exponeringen för taurin och glukuronolakton till följd av regelbundet intag inte oroväckande beträffande säkerheten. I sitt utlåtande fäste EFSA:s kommitté uppmärksamheten vid de akuta hälsoproblem, inklusive olyckor med döden som påföljd, som har rapporterats för unga som dricker stora mängder (till exempel ett fall har rapporterats om en person som hade druckit 1 420 ml) och kombinerar detta med fysisk ansträngning, eller i flesta fall alkoholanvändning. Kommittén förde även fram slutsatsen att tolkningen av rapporterade fall i synnerhet försvåras av att man i de flesta fall även hade intagit alkohol och/eller läkemedel tillsammans med energidryckerna. För vissa färska rapporter ansåg kommittén det vara möjligt att hälsoproblemen som nämns i dem kunde härröra från kända biverkningar av stora intag av kofein. För sambandet mellan orsak och verkan beträffande taurin finns det däremot inga vetenskapliga belägg.

Kommittén anser på basis av nya fakta från undersökningar som har utförts på människor att det är osannolikt att taurin och kofein samverkar beträffande vätske- och natriumförlust i kroppen. Kommittén förenar sig även med slutsatsen att det är osannolikt att glukuronolakton samverkar med effekterna av kofein, taurin, alkohol eller fysisk ansträngning. Det rekommenderas dock att man inte intar energidrycker i samband med riklig användning av alkohol eller för att släcka törsten.

Varnings- och koffeinhaltspåskrifter på energidrycker

Livsmedelssäkerhetsverket förutsätter att det i påskrifterna på förpackningarna till energidrycker finns en varning om att produkten inte lämpar sig för barn, gravida kvinnor eller koffeinkänsliga personer. På produkterna skall också finnas en intagsrekommendation, som vanligen är några burkar per dygn, eller en varning om skadorna vid överstora intag.

Enligt handels- och industriministeriets förordning 1084/2004 skall koffein som används som aromämne i ett livsmedel anges med sin egen benämning i samband med livsmedlets benämning eller i ingrediensförteckningen efter ordet "arom".

Enligt förordningen skall också en dryck som är färdig att konsumeras och som innehåller koffein mer än 150 mg/l oavsett källa, förses med följande text "hög koffeinhalt (...mg/100 ml)". Påskriften skall finnas intill dryckens benämning. En dylik påskrift krävs inte för sådana drycker som är baserade på kaffe eller te eller är tillverkade av kaffeextrakt eller teextrakt och vars benämning innehåller ordet "kaffe" eller "te".