Konsumtionen av energidrycker i EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en rapport om konsumtionen av energidrycker i EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade 6.3.2013 en rapport om konsumtionen av energidrycker i EU. Rapporten bygger på en enkät, med vilken man ville utreda konsumtionen av energidrycker i olika åldersgrupper och utvärdera konsumenternas exponering för de verksamma beståndsdelarna i energidrycker, såsom koffein. Undersökningen gjordes i februari-november 2012 och i undersökningen deltog över 52000 personer i 16 medlemsstater i EU. Också Finland deltog i undersökningen.


Konsumtionen av energidrycker i olika åldersgrupper

Enligt undersökningen är det ungdomarna (10–18-åringarna) som konsumerar mest energidrycker. Av dem hade 68 % druckit energidryck minst en gång under det föregående året. I genomsnitt drack ungdomarna 2,1 liter energidryck i månaden. Konsumtion av energidrycker var vanligare hos 15–18-åringar än hos yngre ungdomar. Ungdomarna som regelbundet, minst 4–5 gånger i veckan dricker energidrycker utgjorde 12 % av alla ungdomar som konsumerar energidrycker. De drack i genomsnitt 7 liter energidrycker i månaden. Ungdomarna som dricker minst en liter energidryck åt gången utgjorde likaså 12 % av alla ungdomar som konsumerar energidrycker.

Av de vuxna (18–65-åriga) deltagarna i undersökningen uppgav 30 % att de druckit energidryck under det föregående året. De vuxna drack i genomsnitt 2 liter energidrycker i månaden. Det var särskilt de 18–29-åriga unga vuxna som konsumerade energidrycker. De vuxna som regelbundet, minst 4–5 gånger i veckan dricker energidrycker utgjorde enligt undersökningen 12 % av alla vuxna som konsumerar energidrycker. De drack i genomsnitt 4,5 liter energidrycker i månaden. De vuxna som dricker minst en liter energidryck åt gången utgjorde 11 % av alla vuxna som konsumerar energidrycker.

Cirka 18 % av de 3–10-åriga barnen som deltog i undersökningen uppgav att de druckit energidrycker minst en gång under det föregående året. Huvuddelen av dem var 6–10-åringar. Barnen konsumerade i genomsnitt 0,49 liter energidrycker i veckan. 16 % av barnen som dricker energidrycker konsumerade energidrycker i rikligare mängder och mer regelbundet. Bland dem steg konsumtionen av energidrycker till 0,95 liter i veckan.

I undersökningen konstaterades skillnader i konsumtionen av energidrycker olika medlemsländer emellan. Konsumtionen av energidrycker i Finland motsvarar den genomsnittliga konsumtionen inom EU.

Konsumtionen av energidrycker i kombination med alkohol och i samband med motion

Av de vuxna som konsumerar energidrycker uppgav 56 % och av ungdomarna 53 % att de dricker energidrycker i kombination med alkohol. Det var vanligare bland unga vuxna och 15–18-åriga ungdomar än i äldre eller yngre åldersgrupper.

Av de vuxna som konsumerar energidrycker uppgav 52 % och av ungdomarna 41 % att de dricker energidrycker i samband med motion. Att kombinera energidrycker med motion var vanligare bland de äldre (50–65-åriga) vuxna och de yngre (10–14-åriga) ungdomarna.

Exponeringen för de verksamma beståndsdelarna i energidrycker

De vuxna som konsumerar energidrycker erhöll i genomsnitt 22,4 mg koffein om dagen ur energidrycker, vilket motsvarade 8 % av deras dagliga exponering för koffein. Taurin erhöll de vuxna cirka 272 mg och glukuronolakton (delta-glukurono-gamma-lakton) cirka 126 mg om dagen ur energidrycker.

Koffeinintaget ur energidrycker bland unga konsumenter av energidrycker var i genomsnitt 23,5 mg om dagen, vilket motsvarade 13 % av deras dagliga exponering för koffein. Taurin erhöll ungdomarna cirka 284 mg och glukuronolakton 100 mg om dagen ur energidrycker.

Av barnen som deltog i undersökningen drack 18 % energidrycker. De erhöll i genomsnitt 22 mg koffein om dagen ur energidrycker. Andelen koffein som erhålls ur energidrycker utgjorde 43 % av barnens dagliga exponering för koffein. Den genomsnittliga exponeringen för taurin bland barnen som konsumerar energidrycker var cirka 278 mg och exponeringen för glukuronolakton cirka 111 mg om dagen.