Dinitrofenol (DNP)

Vad är DNP?

DNP eller 2,4-dinitrofenol är en kemikalie som används inom industrin. Under första världskriget användes ämnet vid tillverkning av ammunition. Ämnet har senare använts inom industrin till exempel som utgångsämne i färgämnen, rötskyddsmedel och sprängämnen och som växt- och insektsgift.

Ämnet konstaterades också främja fettförbränning och bantning.  I bland annat USA användes det som bantningsmedel ända fram till år 1938, då ämnets toxiska verkningar uppdagades och användning av ämnet förbjöds.

Hur verkar DNP?

DNP får cellerna att förbruka stora mängder energi och stimulerar så ämnesomsättningen i kroppen. Eftersom DNP samtidigt hämmar bildandet av viktigt adenosintrifosat (ATP), visar sig den frigjorda energin i form av värme. Samtidigt som förbränningen av fett ökar, stiger kroppstemperaturen till en farligt hög nivå.

Varför är ämnet farligt vid invärtes bruk?

Skillnaden mellan dosen som ger en ”slankande” effekt och dosen som leder till döden är liten. Människans känslighet mot DNP kan variera en hel del. Man kan tåla DNP i månader utan tydliga biverkningar, men den som använder ämnet kan plötsligt dö av DNP-förgiftning.

Förgiftningssymptom som DNP orsakar är bland annat kraftiga kväljningar, uppkastning, trötthet, kvävningskänsla och andningssvårigheter, svettning, hög feber, hög puls, hjärtrelaterade bröstsmärtor, huvudvärk, rastlöshet och kramper. Långvarigt bruk kan orsaka starr, leverskador och dödsfall.

I Storbritannien har inrapporterats flera dödsfall som orsakats av DNP.

DNP får inte släppas ut på marknaden som livsmedel

DNP orsakar allvarlig skada med tanke på människans hälsa. Ämnet uppfyller således inte kraven som ställs på livsmedlens säkerhet och det får inte släppas ut på marknaden som livsmedel.

DNP är ett läkemedel och dopningsmedel

DNP hör till läkemedlen i bilaga 1 till Säkerhets- och utvecklingscentrets för läkemedelsområdet Fimeas beslut om läkemedelsförteckning (201/2016). I flera
länder är ämnet upptaget i förteckningen över förbjudna och olagliga läkemedel. Det är ändå möjligt att köpa ämnet på olika internationella webbplatser. Än så länge har myndigheterna inga metoder att blanda sig i försäljning utanför EU.

Anskaffning och mottagning av ämnen som betraktas som läkemedel per post från stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES är förbjudet. I anskaffningen av läkemedel som kan beställas från EU:s område förekommer också begränsningar.

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2019