Silvervatten

Silvervatten får inte saluhållas eller marknadsföras som livsmedel för invärtes bruk.

I fråga om vitaminerna och mineralämnena som får tillsättas i livsmedel, kosttillskotten inbegripna, har fastställts vilka vitaminer och mineralämnen som är tillåtna och i vilken form. Endast de vitaminer och mineralämnen som räknats upp i bilaga I till förordning 1170/2009/EG får användas i de former som räknats upp i bilaga II.

Silver är inte i någon form upptaget i förteckningen över tillåtna mineralämnen och kolloidalt silver är således inte en tillåten ingrediens i livsmedel.

Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning. I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning).

Finns det hälsorisker med att använda kolloidalt silver?

Ja, det kan ha skadliga hälsoeffekter, särskilt om man under längre tid använder produkter som innehåller kolloidalt silver eller silverföreningar.

Varför är det inte tillåtet att sälja kosttillskott med kolloidalt silver?

Efsa (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerherhet) har inte kunnat utvärdera om kosttillskott med kolloidalt silver är säkert att konsumera, bland annat beroende på att underlaget är ofullständigt. Det innebär i sin tur att kolloidalt silver inte finns med i EU:s förordning med ämnen som är godkända att ingå i kosttillskott.

Flera av EU:s förordningar tar upp problematiken med nanopartiklar och kräver att man i varje enskilt fall måste utreda om de medför hälsorisker innan de får användas i livsmedel eller förpackningar. Inga produkter med nanopartiklar har hittills blivit godkända.

Varför får man använda silver som livsmedelstillsats?

Silver i fast, metallisk form som en beläggning används som tillsats till livsmedel som färgämne. Detta är alltså inte silver i form av nanopartiklar. Som färgämne (E 174) är silver tillåtet endast som överdrag på godis och choklad samt i likörer. Använt för dessa ändamål gäller inga gränsvärden för färgämnet.

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2020